HMM ... METTE, AL

BT - - NYHEDER -

FAR­LIG FLIRT For­bav­sel­se. Un­dren. Og ud­talt kri­tik. Det kan va­e­re sva­ert at for­stå So­ci­al­de­mo­kra­tiets ac­cept af et ’nej’ til fle­re kvo­te­flygt­nin­ge og et ’ja’ til et ta­et­te­re sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti, når man har va­e­ret med­lem af par­ti­et i en halv men­ne­ske­al­der. Tid­li­ge­re Aar­hus­borg­me­ster og in­den­rigs­mi­ni­ster Thor­kild Si­mon­sen luf­te­de sin kri­tik, al­le­re­de in­den kongressen gik i gang i går mid­dag. Det ske­te i et in­ter­view med Jyl­landsPo­sten, hvor den 90-åri­ge ne­stor gav ud­tryk for sin for­bav­sel­se over, at So­ci­al­de­mo­kra­ti­et har sagt ja til at stop­pe for mod­ta­gel­se af fle­re kvo­te­flygt­nin­ge og sam­ti­dig ik­ke har lagt af­stand til de re­ge­rings­for­slag, der i sa­er­lig grad vil ram­me bør­ne­ne. »Jeg står ved hvert et ord, jeg har sagt. Jeg hå­ber, at vi får en god de­bat om det her på kongressen,« si­ger Thor­kild Si­mon­sen ef­ter for­mand Mette Fre­de­rik­sens ta­le til kongressen. Si­den Dansk Fol­ke­par­ti holdt lands­mø­de i sid­ste we­e­kend, har flir­ten og et mu­ligt ta­et­te­re sam­ar­bej­de mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Dansk Fol­ke­par­ti va­e­ret ivrigt de­bat­te­ret. Det sam­me har So­ci­al­de­mo­kra­tiets støt­te til re­ge­rin­gens be­slut­ning om at stop­pe for mod­ta­gel­sen af kvo­te­flygt­nin­ge, der al­le­re­de er ble­vet an­er­kendt som flygt­nin­ge af FN. Dan­mark har hidtil mod­ta­get 500 af dis­se flygt­nin­ge om året. Det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske par­ti­kon­tor har for­søgt at ma­ne de­bat­ten i jor­den ved at rund­sen­de en mail til en lang ra­ek­ke nøg­le­per­so­ner i bag­lan­det med op­for­dring til ik­ke at med­vir­ke til de­bat­ten i me­di­er­ne. Men det lyk­ke­des ik­ke helt. Der er brug for dis­kus­sio­nen

Thor­kild Si­mon­sen er blot et af de par­ti­med­lem­mer, der har brug for at dis­ku­te­re den nye DF-ven­li­ge linje. Og han står ik­ke ale­ne. Er­far­ne so­ci­al­de­mo­kra­ter har un­dret sig over, at par­ti­et med den so­ci­a­le pro­fil ef­ter­hån­den er ryk­ket så langt til høj­re i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

I loy­a­li­tet over­for de­res par­ti­for­mand bli­ver der, når mi­kro­fo­ner­ne er ta­endt, holdt lidt igen på kri­tik­ken på kongressen. Men un­dren er der.

Tid­li­ge­re ar­bejds­mi­ni­ster Jyt­te An­der­sen er en af dem, der godt kan for­stå Thor­kild Si­mon­sens kri­tik.

»Jeg må si­ge, at jeg og­så har det sva­ert med det med kvo­te­flygt­nin­ge. Men nu har de sagt ’ja’, og så er det så­dan. Vi skal hu­ske, at vil­kå­re­ne er for­skel­li­ge for hver po­li­tisk ge­ne­ra­tion. Da jeg kom i Fol­ke­tin­get, hav­de vi 60 man­da­ter og kun­ne til­la­de os at va­e­re lidt me­re ka­ep­hø­je. Det ty­de­lig­ste ek­sem­pel på, at vil­kå­re­ne har aen­dret sig, er, at Dansk Fol­ke­par­ti i dag har vok­set sig sto­re, og at de po­li­tisk har flyt­tet sig på fle­re om­rå­der. Jeg sy­nes, de er for­fa­er­de­li­ge og har et skra­ek­ke­ligt men­ne­ske­syn, men hvis det kan brin­ge re­ge­rin­gen til fald at sam­ar­bej­de med dem, skal vi selv­føl­ge­lig gø­re det,« si­ger Jyt­te An­der­sen, 74 år. Nyrup af­ven­ter Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen hol­der sin ta­le til kongressen i dag. Og selv­om han i sin tid sag­de om Dansk Fol­ke­par­ti, at »stu­e­re­ne, det bli­ver I al­drig«, så hav­de han fre­dag ik­ke lyst til at kom­men­te­re hver­ken sam­ar­bej­det med Dansk Fol­ke­par­ti el­ler ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken.

»Det har jeg ingen kom­men­ta­rer til nu, men du er vel­kom­men til at ven­de til­ba­ge se­ne­re,« sag­de Poul Nyrup Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.