Joachim slår igen: Så me­get ar­bej­der jeg

BT - - NYHEDER -

HÅRDT AR­BEJ­DE Si­den novem­ber har prins Joachim va­re­ta­get en del­tids­stil­ling som sa­er­lig sag­kyn­dig for for­sva­ret ved si­den af si­ne op­ga­ver for kon­ge­hu­set. Oprin­de­ligt hed det sig, at den 47-åri­ge prins skul­le ar­bej­de 20 ti­mer om ugen i sin stil­ling, der har til for­mål at gø­re bed­re brug af fri­vil­li­ge fra hjem­me­va­er­net og sol­da­ter fra re­ser­ven i for­sva­ret, men det har va­e­ret sva­ert at få over­blik over, hvor me­get Joachim egent­lig ar­bej­der – og med hvad.

Fle­re me­di­er – her­i­blandt og­så BT – har for­søgt uden held. I au­gust modt­og vi føl­gen­de svar fra Kar­sten Ni­el­sen, der er pres­se­chef i for­sva­ret.

»I lig­hed med for­sva­rets øv­ri­ge che­fer er der ingen højeste ar­bejds­tid,« lød det i en mail, hvor det og­så blev op­lyst, at der ik­ke fø­res ar­bejds­tids­re­gi­stre­ring for prins Joachim.

»Der er der­for ik­ke no­get grund­lag for at ud­ar­bej­de et over­slag over ud­før­te ar­bejds­ti­mer.« Prin­sen ta­ger til or­de Men nu for­kla­rer prins Joachim selv, hvor­dan hans ar­bejds­tid for­lø­ber. Det sker i et in­ter­view i Bør­sen.

»Det er en del­tids­stil­ling. Hvis jeg skal sa­et­te tal på, hvor me­get tid jeg bru­ger, så er det alt fra uger, hvor jeg ik­ke er her, til sid­ste uge, hvor jeg var på kur­sus he­le ugen med for­sva­ret og hav­de en ar­bejds­u­ge på op imod 70 ti­mer. Hvis jeg ik­ke er bort­rejst, så vil jeg kom­me for­bi kon­to­ret et par I novem­ber fik han del­tidsjob­bet Prins Joachim har i alt 42 pro­tek­tio­ner Der­u­d­over sid­der han i be­sty­rel­sen hos Lø­ven­holm Fon­den og De 5 Gaar­de. Sidst­na­evn­te er han og­så sta­dig me­de­jer af. Det sam­me ga­el­der Scha­ck­en­borg Slotskro. gan­ge om ugen som mini­mum for at va­e­re pro­duk­tiv he­r­in­de,« for­tal­te prins Joachim i avi­sen tirs­dag.

Af ar­tik­len frem­går det, at Joachim har kon­tor på Ka­stel­let i Kø­ben­havn.

Den mi­li­ta­er­ud­dan­ne­de prins af­slø­rer og­så i in­ter­viewet, at det går ham på, når han i pres­sen er ble­vet an­kla­get for ik­ke at ar­bej­de nok.

»Der er man­ge, der yn­der at skri­ve sub­jek­tivt uden at ta­ge i be­tragt­ning, hvor me­get de ved og ik­ke ved. Li­ge plud­se­lig bli­ver der ud­bas­u­ne­ret en be­sked om, at man er doven, dvask og lad. Det bli­ver man selv­føl­ge­lig be­rørt af. Men jeg kan kun si­ge, at det er ab­so­lut ik­ke ob­jek­tiv nyheds­skil­dring,« for­kla­re­de han. ’For­nuf­tigt af Joachim’ Sune Bang, der er di­rek­tør for kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn, ro­ser prins Joachim for at for­hol­de sig til spe­ku­la­tio­ner­ne om hans ar­bejds­liv.

»Jeg an­be­fa­ler nor­malt, at man går hur­tigt ud og kom­mu­ni­ke­rer pro­ak­tivt. Men det er så det, han gør nu, og det sy­nes jeg er rig­tig for­nuf­tigt,« fast­slår han til BT. Der er man­ge, der yn­der at skri­ve sub­jek­tivt uden at ta­ge i be­tragt­ning, hvor me­get de ved og ik­ke ved

som re­k­rut i 1987. Året ef­ter blev han ud­na­evnt til ser­gent, og i 1989 blev han ud­na­evnt til løjt­nant af re­ser­ven. I april 2015 blev prin­sen ud­na­evnt til oberst af re­ser­ven.

som sa­er­lig sag­kyn­dig i for­sva­ret. Job­bet er uløn­net. Han mod­ta­ger 3,4 mio. kro­ner i apa­na­ge.

og ae­res­hverv. I før­ste halv­del af 2016 hav­de han 30 of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, der frem­gik af den kon­ge­li­ge ka­len­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.