Stu­de­ren­de i Dan­mark skul­le hyl­de Zhengs­heng

BT - - NYHEDER -

Un­der et stats­be­søg i Kø­ben­havn i 2013 bad ki­ne­si­ske myn­dig­he­der 21 stu­de­ren­de i Dan­mark om at spil­le ’de­mon­stran­ter’, der skul­le hyl­de den højt­stå­en­de po­li­ti­ker Yu Zhengs­heng. Det fo­re­gik med Kø­ben­havns Po­li­tis viden.

Det vi­ser en po­li­tirap­port fra Kø­ben­havns Po­li­ti iføl­ge Ra­dio24­syv.

Af po­li­tirap­por­ten frem­går det, at de ki­ne­si­ske stu­de­ren­de blev kørt rundt i en bus sam­men med den of­fi­ci­el­le de­le­ga­tion fra Ki­na.

Ben­ny Brix, tals­mand for Fa­lun Gong-be­va­e­gel­sen i Dan­mark, si­ger, at han er ry­stet over de dan­ske myn­dig­he­ders ad­fa­erd.

»Det er me­get tragisk, at en lil­le, sna­e­ver eli­te i Dan­mark så en­si­digt føl­ger et to­ta­li­ta­ert dik­ta­to­risk re­gi­me på dansk jord,« si­ger han blandt an­det til Ra­dio24­syv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.