Ud­le­jer fo­re­slog hen­de sex-ra­bat

BT - - NYHEDER -

SEX FOR LEJ­LIG­HED hun skrev, at hun søg­te en lej­lig­hed sam­men med sin kaereste til 8.000 kr. om må­ne­den. ’Gråzo­ne­prosti­tu­tion’ Tha­las­sa Phil­lips blev rin­get op af en mand, som sag­de, at han hav­de ’en la­ek­ker lej­lig­hed’ på Øster­bro til 7.000 kr. i må­ned­lig le­je. Tha­las­sa og man­den tal­te frem og til­ba­ge, men plud­se­lig tog sam­ta­len en lum­mer drej­ning.

»Han si­ger, at det ko­ster 7.000 kr. om må­ne­den, men at hus­lej­en godt kan bli­ve bil­li­ge­re. Og så si­ger han no­get, som jeg tror, jeg na­er­mest ik­ke hø­rer, så jeg be­der ham gen­ta­ge det: Hvis du gi­ver mig et blowjob hver uge, så kan du få den til halv pris.«

Tha­las­sa Phil­lips lag­de på. Hun føl­te sig me­get kra­en­ket’. ma­end for­sø­ger nu al­le mu­lig­he­der for at slå en han­del af. Problemet er, at nog­le af de her kvin­der kan fø­le sig nødsa­get til at gø­re no­get, som de ik­ke har lyst til, for at få en lej­lig­hed,« si­ger Tor­ben Be­ch­mann Jen­sen.

For Tha­lis­sa Phil­lips gik det al­drig så vidt. Hun skrev ef­ter det ube­ha­ge­li­ge opkald til bo­lig­ba­sen.dk, som af­vi­ste, at lig­nen­de var sket før. De til­bød at re­fun­de­re hen­des ind­be­ta­ling på 599 kro­ner. Bo­lig­ba­sen.dks di­rek­tør Ken­neth Lar­sen af­vi­ser da og­så over for BT, at de tid­li­ge­re har hørt fra kvin­der, som er ble­vet til­budt ra­bat på lej­lig­he­der for seksu­el­le ydel­ser. Epi­so­den skab­te aen­drin­ger

»Jeg kan for­sik­re om, at vi ik­ke har op­le­vet det her før. Vi hø­rer ty­pisk om svin­del med lej­lig­he­der, som bli­ver for­søgt ud­le­jet af folk, som ik­ke ejer lej­lig­he­den,« si­ger Ken­neth Lar­sen. Det er ik­ke mu­ligt at fin­de frem til ’ger­nings­man­den’ bag opkal­det, da al­le kon­tak­top­lys­nin­ger - som Tha­las­sa Phil­lips’ mo­bilnum­mer lig­ger frit til­ga­en­ge­ligt på bo­lig­ba­sen. dk’s hjem­mesi­de, mod­sat ek­sem­pel­vis bo­lig­por­ta­len.dk, hvor man skal op­ret­te sig som bru­ger for at kun­ne kon­tak­te bo­ligsø­ge­re.

»Kon­tak­top­lys­nin­ger frem­går hos os, ja. Det er en del af den ser­vi­ce, som bru­ger­ne be­ta­ler for. Det er et valg, som vi har truf­fet, men hvis det her er et pro­blem, så bur­de vi nok aen­dre på det,« si­ger Ken­neth Lar­sen.

Di­rek­tø­ren skri­ver i en mail ef­ter­føl­gen­de, at de nu vil aen­dre kon­takt­pro­ce­du­ren, så man skal op­ret­tes i systemet for at kun­ne til­gå kon­tak­top­lys­nin­ger på bo­lig­ba­sen.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.