Nu er 54-årig mand død

BT - - NYHEDER -

Døds­fal­det skyl­des an­gi­ve­ligt en ulyk­ke i hjem­met.

»Det er en dybt, dybt tragisk ulyk­ke, som ba­re er kul­mi­na­tio­nen oven­på alt det an­det, der og­så ba­re er så tragisk,« si­ger ad­vo­kat Kri­sti­an Drey­er.

I en år­ra­ek­ke var den 54-åri­ge un­der an­kla­ge for dra­bet på et spa­ed­barn og seksu­el­le over­greb mod sin datter. Sagen blev kendt som ’Egeb­jerg-sagen’ og blev fulgt af bå­de lo­ka­le og lands­da­ek­ken­de me­di­er. De tun­ge be­skyld­nin­ger, an­hol­del­sen og den lan­ge va­re­ta­egts­fa­engs­ling gjor­de man­den syg. Grad­vist blev han dår­li­ge­re, selv­om han ik­ke var sig­tet la­en­ge­re.

Over­gre­be­ne skal ha­ve fun­det sted op igen­nem dat­te­rens barn­dom. Det på­stå­e­de mord på spa­ed­bar­net skal ha­ve fun­det sted i 2005.

Først i 2011 kom sagen og an­kla­ger­ne frem i of­fent­lig­he­den. Man­den blev an­holdt og sig­tet for for­bry­del­ser­ne. Som led i ef­ter­forsk­nin­gen af sagen en­de­vend­te po­li­ti­et en 900 m2 stor øde grund i om­rå­det for at fin­de li­get af et spa­ed­barn, som dat­te­ren sag­de, at fa­de­ren hav­de slå­et ihjel og be­gra­vet.

Med hja­elp fra ar­ka­e­o­lo­ger blev hver en sten vendt. Uden at li­get af det lil­le ny­fød­te barn duk­ke­de op. Se­ne­re fra­faldt po­li­ti­et sig­tel­ser­ne, da der ik­ke var til­stra­ek­ke­ligt be­vis­ma­te­ri­a­le. Man­den var juri­disk set ren­set. Ud­for­dring på ud­for­dring I en pe­ri­o­de var der ro på, men så meld­te en ny ud­for­dring sin an­komst.

TV3 lan­ce­re­de pro­gram­met ’Jag­ten’, hvor man­dens datter valg­te at stå frem med navn og an­sigt. I ’Jag­ten’ fra ju­ni må­ned kon­fron­te­re­de dat­te­ren og va­er­ten Miki Mi­stra­ti de ma­end, som iføl­ge dat­te­ren skal ha­ve va­e­ret en del af over­gre­be­ne - her­un­der fa­de­ren. En kon­fron­ta­tion som ef­ter­føl­gen­de sat­te dy­be spor hos man­den.

»Hans til­stand blev yder­li­ge­re for­va­er­ret af det. Han iso­le­re­de sig end­nu me­re og blev end­nu me­re ked af det og ban­ge for at gå ud. Han føl­te, at man lod det va­e­re op til be­sku­e­ren, om der var no­get om sagen. Det har i hvert fald ik­ke hjul­pet på hans lyst til at gå ud og om­gås om­ver­de­nen. Det er ba­re sva­ert, når man bor i et lo­kal­sam­fund,« si­ger Kri­sti­an Drey­er.

I må­ne­der­ne ef­ter ’Jag­ten’ blev den 54-åri­ge dår­li­ge­re og dår­li­ge­re.

»At gå op og ned af trap­per­ne var pro­ble­ma­tisk, og han måt­te ha­ve fat i gela­en­de­ret, for­di han ryste­de.

Det var på al­le må­der en så for­fa­er­de­lig sag, som be­rø­rer mig som men­ne­ske og som ad­vo­kat,« si­ger Kri­sti­an Drey­er. Det var på al­le må­der en så for­fa­er­de­lig sag, som be­rø­rer mig som men­ne­ske og som ad­vo­kat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.