Per

BT - - NYHEDER -

FØDEVARER Kon­kur­ren­ce­forvri­den­de til­skud skal fjer­nes, så dansk land­brug og fi­ske­ri bed­re kan fun­ge­re på mar­keds­ba­se­re­de vil­kår og dan­sker­ne får fle­re dan­ske fødevarer. STATSBORGERSKAB Ind­føds­ret til ud­la­en­din­ge be­gra­en­ses til men­ne­sker, som bi­dra­ger po­si­tivt til sam­fun­det, og an­sø­ger­ne skal be­døm­mes ind­vi­du­elt på de­res ev­ne til at as­si­mil­le­re sig. LEDIGHED Sam­fun­dets hja­elp skal må­l­ret­tes dem, der ik­ke kan kla­re sig selv. For­må­let med so­ci­al ind­sats skal va­e­re at gi­ve bor­ge­ren styr­ke til at kla­re sig selv. Ord­nin­ger, der fast­hol­der le­di­ge i det of­fent­li­ge sy­stem, skal fjer­nes. BUREAUKRATI Det of­fent­li­ge skal ska­e­res dra­stisk ned, og bureaukrati fjer­nes. Det sa­en­ker skat­te­tryk­ket og gi­ver me­re fri­hed til den en­kel­te. Skat­te­sy­ste­met skal for­enk­les, og ingen skal tvin­ges fra hus og hjem pga. ejen­doms­skat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.