Nil­les ver­den

BT - - NYHEDER -

FREM­TI­DEN Vi er i Kø­ben­havn i 2030. Når du af­le­ve­rer di­ne børn i bør­ne­ha­ven, er det et pri­vat fir­ma, der pas­ser dem. Det er og­så et pri­vat fir­ma, der ta­ger sig af din gam­le mor på ae­l­dre­cen­tret. Sund­hed og ud­dan­nel­se er sta­dig skat­te­fi­nan­si­e­ret, men det me­ste af det, der før var of­fent­li­ge op­ga­ver, er ud­li­ci­te­ret til pri­va­te. Men der er og­så fle­re, der går hjem­me med bør­ne­ne, for én ind­ta­egt er nok til at be­ta­le fa­mi­li­ens ud­gif­ter. Du har fle­re pen­ge mel­lem ha­en­der­ne, for du be­ta­ler sam­let set mak­si­malt 40 pct. i skat og af­gif­ter – uan­set hvor me­get du tje­ner. Til gen­ga­eld skal du ik­ke reg­ne med, at det of­fent­li­ge kla­rer det he­le, hvis et fa­mi­lie­med­lem el­ler en ven bli­ver syg el­ler har mis­brugs­pro­ble­mer. Så må du selv hja­el­pe til, og­så øko­no­misk. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis en of­fent­lig op­ga­ve.

Ledighed er der ik­ke me­get af. Al hja­elp til le­di­ge hand­ler om at kom­me hur­tigt i gang igen. De folk, der tog sig af lang­tids­le­di­ge, er for la­engst fy­ret. Ud af EU For nog­le år si­den blev vi meldt helt ud af EU og af FNs stats­lø­se­kon­ven­tion og flygt­nin­ge­kon­ven­tion. Da­ne­xit fik ak­tier­ne på dan­ske virk­som­he­der til at dyk­ke, men det har si­den nor­ma­li­se­ret sig. Bre­xit i Eng­land nog­le år tid­li­ge­re vi­ste, at der fin­des et mar­ked udenom EU. Dan­mark blev mob­bet in­ter­na­tio­nalt for at for­la­de kon­ven­tio­ner­ne, men si­den har fle­re eu­ro­pa­ei­ske lan­de få­et sam­me idé.

Man kan sta­dig gå en tur i den grøn­ne skov. Der va­er­nes om kul­tur­min­der og mil­jø, og det be­skyt­tes imod foru­re­ning. Men land­ma­end og fi­ske­re har frie ha­en­der til at pro­du­ce­re uden sna­e­ren­de reg­ler. Al­le kø­rer i sto­re, mil­jø­rig­ti­ge bi­ler, der kun ko­ster en tred­je­del af nu, og ben­zi­nen ko­ster blot fem kr. Der er mas­ser af fol­ke­af­stem­nin­ger hvert år og me­get fa­er­re po­li­ti­ke­re. Re­gio­ner­ne er ned­lagt.

Der er me­re po­li­ti på ga­den, men alt er ro­li­ge­re end før. Den kri­mi­nel­le la­val­der er sa­en­ket, og børn kan sa­et­tes i fa­engsel. Der er ingen nå­de for kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge. De ud­vi­ses på ste­det – et cy­kelty­ve­ri er nok. Gra­en­sen er her­me­tisk luk­ket. Vi har ik­ke mod­ta­get en ene­ste asylan­sø­ger el­ler kvo­te­flygt­ning si­den 2017. Skal for­sør­ge sig selv Dan­mark mod­ta­ger kun ud­la­en­din­ge, der har ar­bej­de og kan for­sør­ge sig selv. Kra­ve­ne til de­res ind­komst er for­skel­li­ge. En so­ma­li­er skal tje­ne fle­re pen­ge end en ju­goslav for at få lov at va­e­re her.

Så­dan kun­ne Dan­mark se ud om 14 år, hvis vi fo­re­stil­ler os at det nye par­ti Nye Bor­ger­li­ge og par­ti­stif­ter Per­nil­le Ver­mund får magt, som hun har agt. Alt­så hvis hun skul­le kun­ne fin­de fler­tal i Fol­ke­tin­get for de politiske drøm­me, der frem­går af par­tiets prin­cip­pro­gram.

Par­ti­et har iføl­ge me­nings­må­lin­ger­ne go­de Der er ge­ne­relt stor be­va­e­ge­lig­hed i va­el­ger­ha­vet. Det er nem­me­re at stif­te et nyt par­ti i Dan­mark end i an­dre lan­de i Europa, og Per­nil­le Ver­mund ser ud til at kla­re sig godt, så de bli­ver en fak­tor. KOMMUNER Lo­kal­sam­fun­de­ne skal ha­ve me­re magt, be­slut­nin­ger­ne skal de­cen­tra­li­se­res og ta­ges ta­et­te­re på bor­ger­ne. Ejen­doms­skat­ter­ne skal ned, og ar­ve­skat­ten af­skaf­fes. chan­cer for at kom­me i Fol­ke­tin­get med 6-10 man­da­ter, og ale­ne de­res til­ste­de­va­e­rel­se vil va­e­re med til at pres­se Ven­stre og DF la­en­ge­re ud til høj­re på ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, ly­der ana­ly­ser­ne.

Par­ti­et ri­der på en bøl­ge, vur­de­rer for­fat­ter og kom­men­ta­tor Klaus Kjøl­ler, der bl.a. har skre­vet bø­ger om spin og ma­ni­pu­la­tion:

»Der er ge­ne­relt stor be­va­e­ge­lig­hed i va­el­ger­ha­vet. Det er nem­me­re at stif­te et nyt par­ti i Dan­mark end i an­dre lan­de i Europa, og Per­nil­le Ver­mund ser ud til at kla­re sig godt, så de bli­ver en fak­tor. He­le Europa er ud­for­dret af bøl­gen af mi­gran­ter, så no­get skal ske i he­le Europa, og der kom­mer fle­re stram­nin­ger i al­le eu­ro­pa­ei­ske lan­de,« si­ger han. Per­nil­le Ver­mund si­ger: »Vi vil de­cen­tra­li­se­re og gi­ve den en­kel­te dan­sker me­re magt. Det skal va­e­re som i Schweiz, hvor man har man­ge fle­re fol­ke­af­stem­nin­ger, og­så om skat­ten lo­kalt. Kom­mu­ner­ne kan ind­ret­te sig. som de vil, og en ud­kantskom­mu­ne vil f.eks. kun­ne kon­kur­re­re med an­dre kommuner ved at sa­en­ke skat­ten. Det skal va­e­re en­kelt­og nemt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.