Bør­ne­sex-sag mod pra­est

BT - - NYHEDER -

til børn, der er kom­met i pra­e­stens bo­lig.

»Vi er i en ef­ter­forsk­nings­fa­se, hvor­for vi ik­ke kan ud­ta­le os yder­li­ge­re og der­for hel­ler ik­ke om, hvad de nye hen­ven­del­ser hand­ler om. Der er en del ar­bej­de, der på­går i den sag,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Ove Pe­der­sen fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti til sn.dk. Nav­net skul­le få fle­re frem De nye hen­ven­del­ser om praesten kom­mer, ef­ter at ret­ten for ny­lig valg­te at fjer­ne det nav­ne­for­bud, der be­skyt­te­de Dan Pes­cha­ck. Det ske­te i håb om, at even­tu­el­le an­dre of­re skul­le få kend­skab til sagen og mel­de sig.

Tirs­dag blev praesten frem­stil­let ved ret­ten i Ret­ten i Hol­ba­ek, hvor han in­drøm­me­de at ha­ve seksu­elt mis­brugt den 13-åri­ge pi­ge.

Sam­ti­dig na­eg­te­de han dog en­hver form af mis­brug af den 13-åri­ge dreng. Op­gav selv stil­lin­gen Dan Pes­cha­ck var pra­est i Tøm­merup Kir­ke på Vestsja­el­land, da over­gre­be­ne fandt sted, men han valg­te at si­ge job­bet op i for­bin­del­se med an­kla­ger­ne.

Sagen, der er af en yderst grov ka­rak­ter, har bå­de ry­stet lo­kal­sam­fun­det og den dan­ske fol­kekir­ke.

Iføl­ge sig­tel­sen, som den lo­ka­le avis Nord­ve­st­nyt har få­et ak­tind­sigt i, skul­le lands­by­kir­kens pra­est ha­ve mis­brugt fle­re børn fra lo­ka­l­om­rå­det seksu­elt. Han er sig­tet for fle­re gan­ge at ha­ve op­for­dret til og gen­nem­ført seksu­el­le se­an­cer med brug af Nu­tel­la, flø­de­skum, ister­nin­ger og gli­decre­me. Han skul­le og­så ha­ve be­talt for seksu­el­le ydel­ser og op­for­dret en dreng til at sen­de nø­gen­bil­le­der af sig selv.

Dan Pes­cha­ck har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den ju­ni, hvor sagen mod ham be­gynd­te at rul­le. Tirs­dag fik han ved Ret­ten i Hol­ba­ek for­la­en­get sin va­re­ta­egts­fa­engs­ling til den 18. ok­to­ber.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti op­for­drer til, at fora­el­dre, som gen­nem sam­ta­ler med børn får op­fat­tel­se af, at der er no­get galt, me­get ger­ne må ret­te hen­ven­del­se til po­li­ti­et. Tid­li­ge­re mista­enkt Det er ik­ke før­ste gang, den mista­enk­te pra­est sa­et­tes i for­bin­del­se med seksu­el­le over­greb på børn. Al­le­re­de i 2011 blev han sat i for­bin­del­se med seksu­el­le over­greb mod min­dre­åri­ge i det fat­ti­ge øst­eu­ro­pa­ei­ske land Mol­d­ova, har Ber­ling­s­ke af­slø­ret.

Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti ef­ter­for­ske­de den­gang sagen, men praesten na­eg­te­de, og der blev ik­ke rejst til­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.