EU til kamp for dy­re­ne

BT - - NYHEDER -

og­så i Dan­mark. Men den ulov­li­ge han­del fo­re­går i det skjul­te og i luk­ke­de mil­jø­er.

Vi har et øn­ske om, at vi får en stren­ge­re og bed­re kon­trol. De pa­pe­gø­jer og ekso­ti­ske ka­e­le­dyr, der bli­ver fun­det i Dan­mark, er kun top­pen af is­b­jer­get, for­di der bli­ver ud­ført så få kon­trol­ler i for ek­sem­pel Kø­ben­havns Luft­havn,« si­ger han.

De ekso­ti­ske ka­e­le­dyr er ble­vet over­set i kam­pen mod ulov­lig dy­re­han­del, hvor der tid­li­ge­re mest har va­e­ret fo­kus på be­ka­em­pel­se af han­del med afri­kan­ske dyr som na­e­se­horn og ele­fan­ter, me­ner Bo Nor­man­der.

»I for­hold til de afri­kan­ske dyr er der ble­vet gjort me­get, og dem er der mini­mal han­del med i Europa. Men i for­hold til de ekso­ti­ske ka­e­le­dyr bli­ver der ik­ke gjort nok,« si­ger pro­gram­chef Bo Nor­man­der fra WWF Ver­dens­na­tur­fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.