Kon­ser­va­to­ren Mette

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

De ek­semp­ler, hun trak frem, hand­le­de om at lap­pe hul­ler i det nu­va­e­ren­de skrog, ik­ke om at byg­ge et nyt skib el­ler om at sa­et­te kur­sen mod nye ho­ri­son­ter SERUP HAR SVARET

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et hol­der kon­gres med et bag­ta­ep­pe af med­lem­s­frem­gang og en po­si­tion som stør­ste par­ti i me­nings­må­lin­ger­ne. Det er må­ske for­kla­rin­gen på at for­man­dens kon­gre­sta­le mest ud­tryk­te et øn­ske om at be­va­re sta­tus quo. Hvor­for lød Fre­de­rik­sen som en be­va­rer? »Vi er ho­ve­d­ar­ki­tek­ten bag det skan­di­na­vi­ske vel­fa­erds­sam­fund. Skul­le vi star­te for­fra, vil­le vi op­fin­de det igen,« lød de al­ler­før­ste ord fra S-for­man­den til sin kon­gres. Ker­nen i det bud­skab er kon­ser­va­tiv sy­stem­be­va­ring – og for­ti­dens stor­hed. Bud­ska­bet blev gen­ta­get i va­ri­a­tio­ner, som f.eks. »Vi hol­der fast i vo­res sam­funds­mo­del«. Nu­vel, man skal byg­ge sin forta­el­ling op, og det kan va­e­re ef­fekt­fuldt at tra­ek­ke vod gen­nem ti­den, før man pra­e­sen­te­rer sit kli­maks i en­ten nu­tid el­ler frem­tid. Kli­maks kom ba­re ik­ke. Godt nok tal­te Mette Fre­de­rik­sen om at gå for­re­st i for­an­drin­ger, men de ek­semp­ler, hun trak frem, hand­le­de om at lap­pe hul­ler i det nu­va­e­ren­de skrog, ik­ke om at byg­ge et nyt skib el­ler om at sa­et­te kur­sen mod nye ho­ri­son­ter.

Fo­kus var helt klart i ste­det på at ta­et­ne S-ski­bet og få af­hop­per­ne til­ba­ge om bord. Hvor ser man fo­kus på af­hop­pe­re? F.eks. bad Mette Fre­de­rik­sen de of­fent­ligt an­sat­te om hja­elp: »Pa­e­da­go­ger, sko­lela­e­re­re, sy­geple­jer­sker, po­li­ti­be­tjen­te, sosu-as­si­sten­ter, so­ci­al­rå­d­gi­ve­re. (…) al­le de of­fent­ligt an­sat­te«. Det er va­el­ger­grup­per, som den se­ne­ste S-le­de­de re­ge­ring frem­med­gjor­de med bl.a. overenskomst­kon­flik­ten med la­e­rer­ne. Nu skal de ’hjem’ til S. Hvor­dan vil hun kon­kret gø­re det? En gam­mel tra­ver: Af­bu­reau­kra­ti­se­ring. El­ler som S nu kal­der det en ’fin­gre­ne-va­ek-re­form’ – et ord­valg, der ta­ler li­ge så me­get ned til va­el­ger­ne, som da V vil­le fjer­ne ’pa­pir­bøvl’. Fre­de­rik­sen pak­ke­de det pa­ent ind i over­skrif­ten’“Vi har brug for en ny og sam­let drøm om, hvor­dan vo­res vel­fa­erds­sam­fund skal se ud’. Det send­te tan­ker­ne mod Lars Løk­ke Ras­mus­sens ’Dansk drøm’-ta­le fra 2009. Men hvor Løk­ke op­sat­te ti må­l­ba­re mål, som han si­den har for­ladt, til for­del for bå­de pej­le­ma­er­ker og ret­nin­ger, så valg­te Mette Fre­de­rik­sen at be­de om op­bak­ning til fi­re lø­se­re mål, som var de­sig­net til at ska­be et fa­el­les va­er­di­grund­lag for rød blok. Hvil­ke pej­le­ma­er­ker? Fak­tisk var det lidt et sam­men­suri­um af de­cen­tra­li­se­ring, af­bu­reau­kra­ti­se­ring, di­gi­ta­li­se­ring, fo­kus på le­del­se og alt det som og­så lå i Fog­hs op­la­eg til en ’kva­li­tets­re­form’ i 2007, og så et klart nej til top­skat­te­let­tel­ser, hvor Fre­de­rik­sen fyn­digt af­vi­ste re­ge­rin­gens pra­e­mis med kom­men­ta­ren: »Det er en falsk bra­en­den­de plat­form. Må­ske er der i vir­ke­lig­he­den me­re ta­le om en varm mi­ni­sterta­bu­ret.« Hvad skul­le man el­lers bi­de ma­er­ke i? Ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken! Før kongressen kra­e­ve­de fle­re rø­de par­ti­le­de­re, at S skal fø­re en blø­de­re ud­la­en­din­gepo­li­tik, hvis Mette Fre­de­rik­sen skal va­e­re stats­mi­ni­ster. Der var og­så kri­tik fra bag­lan­det, bl.a. tid­li­ge­re in­den­rigs­mi­ni­ster Thor­kild Si­mon­sen. Og DR slog ho­ve­d­et på søm­met med en op­gø­rel­se, som vi­ste, at S un­der Fre­de­rik­sens le­del­se li­ge­frem har stemt for fle­re ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger end V. En en­kelt. S har flyt­tet sig langt på spørgs­må­let, ik­ke mindst un­der Mette Fre­de­rik­sen, som be­to­ne­de sam­men­ha­en­gen mel­lem an­tal ud­la­en­din­ge og ev­nen til at ab­sor­be­re dem, der er her. Det lød på man­ge må­der som Fogh i mid­ten af 00’er­ne. Er der bund­klang i ta­len? Hun ram­mer tidsån­den rent: Frygt, som blev mødt med for­stå­el­se, kon­ser­va­tis­me, som blev mødt med ga­ran­ti for be­va­ring af vel­fa­erds­sam­fun­det, og kom­plek­si­tet, som blev mødt med ae­r­lig­hed. Det blev op­sum­me­ret i ga­ran­tien: »Vi sik­rer os, at al­le er med. Det er vo­res løf­te.« Det var ty­de­ligt, at de citér­ba­re sa­et­nin­ger var ret­tet mod DF og Løk­ke. Det var der, Fre­de­rik­sen øn­ske­de at ef­ter­la­de et en­ty­digt ef­ter­tryk. Hvad bli­ver bund­linj­en? Det var ik­ke en pran­gen­de ta­le. Men S-for­man­den har og­så lang vej fra na­e­sten in­gen­ting til no­get, der kan lig­ne et re­ge­rings­grund­lag. Tak­tisk er det for tid­ligt at fol­de hi­sto­ri­en fuldt ud – og i mel­lem­ti­den kan man byg­ge pro­fil på at va­e­re an­ti alt det, som ik­ke er po­pu­la­ert. Dét me­strer Fre­de­rik­sen. Det sto­re fremad­ret­te­de pro­jekt ude­står sta­dig. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.