Mmer­hus-kup

BT - - NYHEDER - 33.722 Kø­ben­havn

777 g: 12.484 Sja­el­lands Od­de: 15.951 16.562 660 5 2 1.123 Ny­kø­bing Sj.: Sla­gel­se: Rød­by: Hun­de­sted: Rør­vig: Høj­by: 9.232 Vig: 13.272 13.268 Gra­e­sted: Vej­by: 11.640 Tisvil­de­le­je: 19.234 21.994 14.667 14.620 Kar­re­ba­eks­min­de: Va­eg­ger­lø­se: 16.637 15.834 19.716 Hol­ba­ek: 12.026 10.479 Hals: Gille­le­je: Ja­e­ger­spris: Kir­ke Hyl­lin­ge: Ne­xø: 9.777 18.582 Dron­ning­møl­le: Hor­n­ba­ek: Mel­by: Øl­sted: 17.083 10.771 13.384 Fre­de­riks­va­erk: 15.273 14.017 12.858 Gå en tur rundt i om­rå­det. Er der om­gi­vel­ser og en stem­ning, som I kan li­de? Er der ska­er­met af for ind­kig fra vej­en og fra na­bo­er? Er der nem ad­gang til van­det?

Klas­sisk My­resjö-som­mer­hus med stor grund taet på Nord­s­ja­el­lands fe­ri­e­per­le, Rå­ge­le­je. Kon­tant­pris: Prisa­en­dring: Are­al: Grund: Til salg hos Lo­kal­bo­lig Hvor lang tid ta­ger det at kø­re fra helårs­bo­li­gen til som­mer­hu­set? Skal det va­e­re et hus til im­pulsi­ve we­e­kend­t­u­re, så er en god tom­mel­finger­re­gel, at hu­set skal kun­ne nås på en ti­mes tid. I det tid­li­ge ef­ter­år min­der ly­set me­get om som­mer­ly­set. Hvor­dan ven­der hu­set og ter­ras­sen i for­hold til so­len? Et som­mer­hus er og­så hyg­ge­ligt om vin­te­r­en, så va­er op­ma­er­k­som på, hvor­dan hu­set er iso­le­ret og op­var­met.

Post­di­strik­ter med mindst 20 salg. NB: Kun 19 salg i Tisvil­de­le­je.

Husk at som­mer­hu­se kun kan fi­nan­si­e­res med 60 pct. re­al­kre­dit. Re­sten skal du skaf­fe en­ten ved op­spa­ring el­ler lån på an­den vis. Ud­over sel­ve købspri­sen, så husk et bud­get til in­dret­ning, red­ska­ber mv. Kil­de: Kø­ber­s­ma­eg­ler.dk To­talt istand­s­at som­mer­hus be­lig­gen­de i Hor­n­ba­eks 'Proven­ce-kvar­ter' få hund­re­de me­ter fra stran­den. Kon­tant­pris: Prisa­en­dring: Are­al: Grund: Bo­liga Selvsalg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.