Spa­ceStar vil me­re

BT - - NYHEDER -

LYNTEST Hvad er nyt? Mitsu­bis­his bud på en lil­le bil har le­vet en gan­ske ano­nym til­va­e­rel­se i Dan­mark. Den kun­ne va­e­re me­re po­pu­la­er, da den kom­mer med mi­kro­bilspri­ser, selv om den hø­rer til b-seg­men­tet, og der­med er en del bil­li­ge­re end si­ne kon­kur­ren­ter. At der og­så har fulgt en del ek­straud­styr med som stan­dard, har gjort bi­len at­trak­tiv på pa­pi­ret. Men Spa­ce Star har va­e­ret for gam­mel­dags. Det ret­ter Mitsu­bis­hi nu op på med bl.a. et lil­le face­lift, for­bed­re­de kø­re­e­gen­ska­ber samt nyt ud­styr i ka­bi­nen. Hvad vir­ker Det er ik­ke til at se det, hvis man ik­ke li­ge ved det, men Spa­ce Star er ble­vet en smu­le stør­re i den nye ud­ga­ve. I alt 8,5 cm er den vok­set (det er desva­er­re ik­ke kom­met ka­bi­ne­plad­sen til go­de). Til gen­ga­eld har Mitsu­bis­hi stram­met stød­da­em­per­ne for at for­be­de kø­re­e­gen­ska­ber­ne, li­ge­som sty­re­tø­jet er ble­vet ju­ste­ret, så det er me­re pra­e­cist. Det be­ty­der ik­ke, at Spa­ce Star li­ge plud­se­lig er ble­vet skarp som en ral­ly­bil, men ba­re at sty­re­tø­jet nu er på ni­veau med kon­kur­ren­ter­ne. I øv­rigt kan rat­tet nu dre­jes en ek­stra om­gang, og det brin­ger ven­de­ra­di­us­sen ned på by­ven­li­ge 4,6 m.

In­den­for har Mitsu­bis­hi in­tro­du­ce­ret et nyt me­di­e­an­la­eg på 6,5 tom­mer, som fås med bå­de navi­ga­tion og Ap­ple Play, så man kan spej­le sin mo­bil­te­le­fon. Selv om ska­er­men ik­ke er den skar­pe­ste, fun­ge­rer det glim­ren­de. Hvad vir­ker ik­ke Mitsu­bis­his de­sig­ne­re har brugt kra­ef­ter på at gø­re Spa­ce Star 15 mm la­en­ge­re for­til og syv cm bag­til. Des­u­den er lyg­ter­ne ble­vet op­da­te­ret - men man skal va­e­re skarp for at se det. Det be­ty­der så og­så, at bi­len sta­dig­va­ek lig­ner en rest fra Toy­o­tas re­st­la­ger fra be­gyn­del­sen af 00er­ne. Hvor­for Mitsu­bis­hi Spa­ce Star 1,2 InLe­ad

Pris: Sik­ker­hed Eu­ro NCAP: fi­re stjer­ner (2013) Mål (L/B/H): Kø­re­klar­va­egt: 920 kg Ba­ga­ge­rums­vo­lu­men: Mo­tor: R3 på 1.193 cm3 Ydel­se: Mo­ment: 106 Nm v. 4.000 o/min 0-100 km/t: Top­fart: 180 km/t For­brug: CO2-ud­led­ning: 96 g/km År­lig ejer­af­gift: Ga­ran­ti (mek/lak/rust): 5/3/12 år

den skal ha­ve et så ke­de­ligt og out­da­tet ud­se­en­de - end­da ef­ter et face­lift - er sva­ert at for­stå.

Mo­to­rer­ne er de sam­me 1,0 og 1,2 ben­zin-va­ri­an­ter med tre cy­lin­dre, som er kendt fra den tid­li­ge­re mo­del. De er re­la­tivt øko­no­mi­ske med hhv. 23,3 og 25,0 km/l. BT Bi­ler kør­te med den sto­re ud­ga­ve, som med 80 hk har kra­ef­ter nok til den let­te bil (920 kg), men kar­ros­se­ri­et er ik­ke så godt iso­le­ret, og den no­get gen­nem­tra­en­gen­de tur­bi­ne­lyd samt vind- og hjul­støj kan bli­ve lidt ge­ne­ren­de i la­eng­den, for ved 130 km/t ram­mer bi­len over 3.500 o/min., og det går og­så ud over øko­no­mi­en. En eco-må­ler i in­stru­ment­bra­et­tet vil dog hja­el­pe dig på vej, så du ik­ke kø­rer mo­to­ren for ag­gres­sivt. Skal jeg kø­be den? Po­ten­ti­el­le kun­der vil na­ep­pe gå ef­ter de­sig­net, men funk­tio­na­li­te­ten er et glim­ren­de ar­gu­ment for at va­el­ge Spa­ce Star. Problemet for Spa­ce Star er, at og­så an­dre i b-seg­men­tet har sa­en­ket pri­ser­ne. Det be­ty­der, at Mitsu­bis­his bud på en bil­lig­bil ik­ke la­en­ge­re er ene­ste bud un­der 100.000 kr. Fi­at Pan­da og Da­cia San­dero hed­der de to mest plads- og pris­ven­li­ge kon­kur­ren­ter.

Når det er sagt, så har Mitsu­bis­hi la­vet en by­bil, hvor der er fin plads til fi­re voks­ne, og ud­sty­ret er ri­ge­ligt. Pri­sen er i den la­ve en­de, og med sin op­da­te­ring vir­ker den nu som et bed­re køb end tid­li­ge­re - gå ef­ter Inle­ad og til­køb me­di­e­an­la­eg­get - så en­der du med en reg­ning på un­der 120.000 kr. - om du kan le­ve med det lidt gam­mel­dags ud­se­en­de, er så en helt an­den sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.