UFANCY BEAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er da ma­er­ke­ligt, at det kom­mer frem nu, og hvor­for det kom­mer som et do­ku­ment med et ’Rio 2016’-logo op­pe i top­pen. Det vir­ker, som om det er no­get, de selv har bik­set sam­men FUP-ANKLA­GER til­la­del­ser til at be­nyt­te en gi­ven ty­pe me­di­cin.

I lø­bet af cir­ka 10 da­ge var fi­re dan­ske me­dal­je­vin­de­res da­ta ble­vet la­ek­ket – her­i­blandt Per­nil­le Blu­mes.

I går kom der så en ny bun­ke da­ta, og her var svøm­me­ren Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og cy­kel­ryt­te­ren Jakob Fuglsang blandt de na­evn­te idra­ets­u­dø­ve­re. Men der er ba­re no­get, der ik­ke helt stem­mer. Un­der­ligt do­ku­ment Blandt an­det står der i top­pen af Jakob Fuglsangs do­ku­ment ’Rio 2016’, men der er hver­ken en un­der­skrift el­ler en da­to at fin­de. Der­u­d­over står der, at di­sci­pli­nen er ’Mo­un­tain­bi­ke’, selv­om Fuglsang un­der OL kør­te på lan­de­vej. På Rik­ke Møl­ler Pe­der­sens til­la­del­se står der, at den ud­løb i sep­tem­ber 2015.

På ha­ck­er­grup­pens hjem­mesi­de bli­ver det ty­de­ligt be­skre­vet, at de ved hja­elp af at ha­cke det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­turs (WA­DA) da­ta­ba­ser vil af­slø­re, hvor­dan OL­me­dal­jer­ne i vir­ke­lig­he­den er ble­vet vun­det.

Men det er alt­så langt fra al­le la­ek­ke­de da­ta, der har no­get med OL at gø­re. For­u­den An­ti Do­ping Dan­marks be­kra­ef­tel­se af, at de to dan­ske­res TUEer ik­ke hav­de no­get med OL at gø­re, for­kla­rer Jakob Fuglsang og­så selv, at hans til­la­del­se fak­tisk stam­mer helt til­ba­ge fra 2008.

»Før VM i mo­un­tain­bi­ke i 2008 fik jeg en TUE, for­di jeg hav­de få­et en ind­sprøjt­ning for se­ne­ske­de­hin­de­be­ta­en­del­se i mit knae,« si­ger Jakob Fuglsang til BT. Hjem­mela­vet Den dan­ske cy­kel­ryt­ter og OL-sølvvin­der har sva­ert ved at for­stå, hvad ha­ck­er­ne har gang i.

»Det er da ma­er­ke­ligt, at det kom­mer frem nu, og hvor­for det kom­mer som et do­ku­ment med et ’Rio 2016’-logo op­pe i top­pen. Det vir­ker, som om det er no­get, de selv har bik­set sam­men,« si­ger han.

»Men det ene­ste, jeg med sik­ker­hed kan si­ge, er, at jeg ik­ke har haft no­gen TUE i for­bin­del­se med OL.«

Iføl­ge Per Hen­rik Brask, der er di­rek­tør i Dan­marks Cyk­le Uni­on (DCU), gør ha­ck­er­ne sig selv en bjør­ne­tje­ne­ste.

»Det er selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt at bli­ve sat i miskre­dit. Men på den lidt la­en­ge­re ba­ne tror jeg, at ha­ck­er­ne gør sig selv en bjør­ne­tje­ne­ste,« si­ger Per Hen­rik Brask der ser det som ek­stra ae­r­ger­ligt, at det går ud over cy­kel­spor­ten.

»Det er ae­r­ger­ligt for al­le idra­ets­gre­ne at bli­ve truk­ket frem på den må­de, når man har rent mel i po­sen. Og cy­kel­spor­ten er vi nok dem, der har mindst lyst til at bli­ve truk­ket ud i en miskre­dit, for­di vi har en for­tid at slås med,« si­ger Per Hen­rik Brask.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.