’Ingen er over hol­det’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RESPEKT Er der pro­ble­mer med di­sci­pli­nen i FC Midtjyl­land? Det er spørgs­må­let, der har tra­engt sig på den se­ne­ste uge i det dan­ske fod­bold­land­skab.

Først ’stjal’ Mar­tin Pu­sic et straf­fes­park fra an­fø­rer Jakob Poul­sen, så lig­ne­de Ra­fa­el van der Vaart en util­freds mand, da han blev ta­get ud og si­den sad på ba­en­ken en hel kamp, og så var det Kri­stof­fer Ols­son, som gik di­rek­te i om­kla­ed­nings­rum­met ef­ter en ud­skift­ning al­le­re­de i før­ste halv­leg.

BT har kon­fron­te­ret Jess Thorup med de tre epi­so­der og di­sci­pli­nen i FC Midtjyl­land. »I går (tors­dag, red.) hav­de vi en eva­lu­e­ring, hvor hver spil­ler fik lov at sa­et­te ord på de­res pra­e­sta­tion og og­så lidt i for­hold til net­op det her. Der blev snak­ket om, hvor­dan man ge­ba­er­der sig og de ud­tryk, man kom­mer med. Hvor­dan ta­en­ker med­spil­le­re, tra­e­ner­tea­met og så vi­de­re? Der er ik­ke no­gen her, der sa­et­ter sig over hol­det. Det har al­le få­et be­sked på. De tre per­so­ner, som du hen­vi­ser til her, var en del af de sam­ta­ler. Og dem tog vi i et forum, hvor al­le fik lov at gi­ve de­res be­syv med. Ik­ke at vi syn­tes, at det var et pro­blem, men vi vid­ste godt, at det kun­ne bli­ve et for nog­le, så der­for har vi snak­ket om det.« Okay at gå i om­kla­ed­nin­gen

»Nej, vi går ik­ke ind for straf. Hvis der er nog­le, der er util­fred­se med no­get, står min dør al­tid åben. Så er de vel­kom­ne til at kom­me ind og få en for­kla­ring. Det ene­ste, det ik­ke må gå ud over, er hold­mora­len og team-spi­rit. Det gør vi me­get ud af og snak­ker me­get om. Na­e­sten hver ene­ste gang, jeg tra­ef­fer en be­slut­ning om en hol­dud­ta­gel­se, får spil­ler­ne det at vi­de per­son­ligt.«

»Jeg ved ik­ke, hvad det er for nog­le fru­stra­tio­ner? Jeg har det okay med, at Kri­stof­fer Ols­son gik di­rek­te i om­kla­ed­nings­rum­met. Så gik vo­res fy­si­o­te­ra­pe­ut med der­ned og fik no­get at drik­ke. ’Kris’ kla­ed­te om, og da vi var fa­er­di­ge med pau­sen sat­te han sig op på ba­en­ken igen. Man kan al­tid dis­ku­te­re, om man skal sa­et­te sig di­rek­te på ba­en­ken el­ler gå i om­kla­ed­nings­rum­met. De tv-bil­le­der, vi ser af van der Vaart, er, hvor han li­ge har la­vet et ind­la­eg, der ik­ke bli­ver la­vet om til mål, og hvor han spar­ker til gra­es­set. Der var 100 pro­cent af­kla­ring om, at han skul­le spil­le en ti­me. Der var ingen fru­stra­tio­ner at kom­me ef­ter dér.« An­fø­re­rens rol­le

»Jeg vil for det før­ste ik­ke kal­de det fru­stra­tio­ner. Skuf­fel­se over ik­ke at star­te in­de el­ler at bli­ve ta­get ud er okay. Fru­stra­tio­ner skal gø­res så kortva­ri­ge som mu­ligt. Jeg tror, at Pu­sic-si­tu­a­tio­nen er den, folk ta­en­ker mest over. Der er no­get om­kring an­fø­re­rens rol­le på ba­nen. Der kan man spør­ge, om man kan til­la­de sig at gø­re det, han gør. Det har jeg talt med Jakob Poul­sen om, og vi har ta­get den med Pu­sic. Han har lagt sig fuld­sta­en­dig blankt ned og sagt, at han var 100 pro­cent sik­ker på, at han vil­le sco­re, og der­for hav­de han så­dan en iver ef­ter det. Det kun­ne Jakob ma­er­ke, og der­for lod han ham gø­re det. Det er for­ment­lig den, der i folks øj­ne kom­mer til at se ud, som om at der er en, der sa­et­ter sig over an­fø­re­rens sty­ring af tin­ge­ne.«

»Over­ho­ve­det ik­ke. Hvis jeg syn­tes, jeg hav­de et pro­blem, skul­le jeg nok si­ge det. Jeg sy­nes be­stemt ik­ke, at vi har et pro­blem, og det hav­de vi hel­ler ik­ke i går på mø­det. Det var en sim­pel eva­lu­e­ring af al­le kam­pe, og folk fik lov at by­de ind. Der var hver­ken kri­sestem­ning el­ler no­gen, der skul­le ha­ve straf. Vi har ingen pro­ble­mer i FC Midtjyl­land – ud over, at vi ger­ne vil­le ha­ve fle­re po­int.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.