’Jeg har før va­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KRISESNAK For an­den gang i si­ne 16 må­ne­der som OB-tra­e­ner er Kent Ni­el­sen hav­net i en si­tu­a­tion, hvor kort­hu­set plud­se­lig va­el­ter om­kring ører­ne på ham. I sep­tem­ber sid­ste år tab­te OB tre ude­kam­pe i tra­ek med uhør­te 3-13 sam­men­lagt. Der blev bim­let al­vor­ligt med kri­se­klok­ker­ne, in­den fyn­bo­er­ne fik rejst sig igen med en fin ef­ter­års-slut­spurt.

Nu er kri­sen til­ba­ge og den­ne gang i en langt me­re il­de­vars­len­de ud­ga­ve. Fem ne­der­lag i tra­ek, nul mål i de tre se­ne­ste kam­pe og kun syv po­int i sa­e­so­nens før­ste 10 kam­pe brin­ger kri­sen op på et ni­veau, der gør, at der nu bli­ver sat spørgs­måls­tegn ud for pro­jekt Ni­el­sen-i-OB.

Ik­ke over­ra­sken­de bru­ger EM-hel­ten fra 1992 ik­ke sin ener­gi på at spe­ku­le­re i sin frem­tid i den fyn­s­ke ådal.

»I bund og grund bli­ver man på et el­ler an­det tids­punkt al­tid pres­set i den her bran­che. Tro det el­ler lad va­e­re, jeg var fak­tisk og­så pres­set i Aal­borg, det var jeg og­så i Hor­sens. Og selv­føl­ge­lig var jeg det og­så i Brønd­by, hvor det så blev ef­fek­tu­e­ret. Der er en le­del­se i OB, der he­le ti­den over­ve­jer, hvad det bedste for klub­ben er, og det er ik­ke no­get, jeg har ind­fly­del­se på,« forta­el­ler Kent Ni­el­sen og til­fø­jer:

»Jeg ta­en­ker kun at la­ve re­sul­ta­ter, der gør, at den slags spe­ku­la­tio­ner kan for­duf­te. Fy­rin­ger er vil­kår og løs­nin­ger, der fin­des overalt i fod­bold.« Hav­de ik­ke set det kom­me I år var el­lers sa­e­so­nen, hvor fle­re års fynsk de­pres­sion skul­le ven­des til be­gej­string for øens hold. Åre­ne, hvor spa­rek­ni­ven kon­stant lå langs stru­ben på spil­ler­bud­get­tet, var over­stå­et. Og Kent Ni­el­sen hav­de få­et lov til at ud­pe­ge spil­le­re, han skul­le byg­ge et top­hold op om­kring. Men op­ti­mis­men MANG­LEN­DE DNA OB led tors­dag af­ten fem­te su­per­liga­ne­der­lag i tra­ek, da hol­det ude tab­te 1-0 til Søn­derjy­ske, og kri­sen er ef­ter­hån­den to­tal i den fyn­s­ke klub. Og det er en ten­dens, man har set hos OB de se­ne­ste år, hvor det si­den DM-søl­vet i 2011 er ble­vet til to tien­de­plad­ser, en va­re­de ik­ke la­en­ge – de mang­len­de re­sul­ta­ter har skub­bet klub­ben til­ba­ge i den sump, den har pja­sket rundt i si­den sølv­me­dal­jer­ne i 2011. Og det kom­mer bag på den 54-åri­ge tra­e­ner.

»Ja, vi hav­de ik­ke selv set det kom­me. Vi er enormt skuf­fe­de, ir­ri­te­re­de og ae­r­ger­li­ge. Vi sy­nes, der har va­e­ret nog­le mu­lig­he­der, som ik­ke er fal­det ud til vo­res side – og at vi ik­ke har haft hel­det på vo­res side. Men vi har he­le ti­den sagt, at vi vil stå på mål for vo­res re­sul­ta­ter – og­så de mang­len­de – og der må vi si­ge, at det ik­ke har va­e­ret godt nok. Vi kun­ne godt prø­ve at gå en an­den vej og for­kla­re os, men re­sul­ta­ter er det vig­tig­ste i fod­bold, og det for­hol­der vi os til.«

»Der er ingen tvivl om, hvor problemet er. Kig på vo­res målsco­re. 9-13 ef­ter 10 kam­pe. 13 ind­kas­se­re­de mål er ik­ke vold­somt. Vo­res akil­les­ha­el lig­ger i ud­nyt­tel­sen af vo­res må­l­chan­cer. Vi har i de se­ne­ste tre kam­pe mødt num­mer et, to og tre fra sid­ste sa­e­son. FCK var bedst, og al­li­ge­vel står den 0-0 ind­til fem mi­nut­ter før tid. Og i de to se­ne­ste kam­pe har det i mi­ne øj­ne va­e­ret helt li­ge, og det har va­e­ret af­gø­ren­de, at mod­stan­de­ren har va­e­ret me­re ef­fek­tiv end os.«

»Det hand­ler ik­ke om, at man stil­ler an­gri­ber­ne op og be­or­drer dem til at sky­de på mål 1.000 gan­ge. Det hja­el­per ik­ke at spi­se en blå pil­le, og hel­ler ik­ke at tra­e­ne­ren ta­ger en rød na­e­se på. Det hand­ler om at fast­hol­de, at vi har le­ve­ret go­de pra­e­sta­tio­ner – men vi har mang­let den sid­ste kva­li­tet.« Dår­li­ge ind­køb OB meld­te in­den sa­e­so­nen ud, at det sto­re for­kro­me­de mål var en ju­le­pla­ce­ring i top­seks og på den må­de ind­lø­se bil­let til me­dal­je­slut­spil­let. Det men­te man, at ind­køb som Ras­mus Jöns­son, Ken­neth Emil Pe­ter­sen og Jep­pe Tver­skov var til. Har Kent Ni­el­sen og sport­s­chef Jes­per Han­sen over­vur­de­ret styr­ken af ind­kø­be­ne?

»Så har vi i hvert fald ik­ke va­e­ret de ene­ste. For jeg hu­sker, at me­di­er­ne og­så hav­de sto­re for­vent­nin­ger til os. Vi fø­ler, at vi har ot­ten­de­plads, en ni­en­de­plads og en sy­ven­de­plads. Over­ra­sken­de for de fle­ste, men iføl­ge klubleg­en­den Tho­mas Hel­veg et mu­ligt ud­slag af en ud­vik­ling, som han og­så har set hos sin tid­li­ge­re ita­li­en­ske klub, Milan.

»Jeg har gå­et og re­flek­te­ret me­get over, hvad det er, der sker med de her klub­ber, og det er jo, at du mi­ster den­ne her ker­ne på fem-seks spil­le­re, som har va­e­ret i klub­ben i la­en­ge­re tid, uden man får ny ener­gi til den ker­ne. Ker­nen er DNA’en, et po­ten­ti­a­le til at få fle­re po­int. Men den slags te­o­re­ti­ske spe­ku­la­tio­ner bru­ger jeg ik­ke ener­gi på li­ge nu. Og vi bru­ger hel­ler ik­ke stor ener­gi på at ta­en­ke på målsa­et­ning – for­stå­et på den må­de, at om vi hav­de målsa­et­nin­ger om top-ét el­ler top-10, vil­le det ik­ke aen­dre på den må­de, vi går ind til kam­pe­ne på. Vo­res dag­lig­dag pe­ger al­tid frem mod at vin­de den na­e­ste kamp.«

»Vi bru­ger ik­ke ener­gi på det, men så la­en­ge der er en te­o­re­tisk mu­lig­hed, vil vi al­tid gå ef­ter det.«

Det har i åre­vis hed­det sig, at der ek­si­ste­re­de en ta­ber­kul­tur på OB-hol­det, som gjor­de, at fyn­bo­er­ne hav­de ten­dens til at sid­de fast i on­de sti­mer. Kent Ni­el­sen kan godt gen­ken­de faenomenet, selv om han ik­ke me­ner, der er ta­le om ta­ber­kul­tur.

»Al­le kan hu­ske, hvor­når OB se­ne­st vandt mester­ska­bet. Og selv­om det ik­ke helt sva­rer til den ak­tu­el­le vir­ke­lig­hed, vil det al­tid va­e­re må­le­stok­ken. Det var det sam­me op­pe i Aal­borg, hvor AaB hav­de va­e­ret i Cham­pions Le­ague, og li­ge plud­se­lig stod man med et an­det hold med et la­ve­re bud­get. Og så blev nu­ti­den holdt op mod for­ti­den, og det gjor­de tin­ge­ne lidt sva­e­re. Og så­dan er det i stor­klub­ber som AaB og OB.«

»Men jeg fø­ler ik­ke, at der er ta­ber­kul­tur her. Ta­ber­kul­tur er, når man slår op i ba­nen og ik­ke har over­skud og ev­ne til at kom­me til­ba­ge i mod­gang. Så­dan er det ik­ke her.«

Kent Ni­el­sen og OB har mu­lig­hed for at sky­de et hul igen­nem snak­ken om kri­se, dår­ligt ma­te­ri­a­le og ta­ber­kul­tur, når hol­det i mor­gen ga­e­ster Brønd­by. I bund og grund bli­ver man på et el­ler an­det tids­punkt al­tid pres­set i den her bran­che og når den for­svin­der, er der ingen ste­der, du kan kob­le dig på,« ly­der det fra Tho­mas Hel­veg, der som spil­ler og si­den as­si­stent var med til den se­ne­ste fyn­s­ke op­tur, in­den han i sin sid­ste tid som as­si­stent selv op­le­ve­de ned­t­u­ren.

»Da jeg kom­mer til klub­ben, har vi Chris Sø­ren­sen, Ul­rik Laur­sen, Es­ben Han­sen og An­ders Møl­ler, som egent­lig er en sund ker­ne, som vir­ker over tid. Li­ge så stil­le be­gyn­der der at bli­ve ryk­ket rundt, uden at man får ført no­get til, der er vir­ken­de over la­en­ge­re tid. Der kom­mer spil­le­re ind, som er va­ek i lø­bet af MÅL-MAN­GEL OB be­fin­der sig i øje­blik­ket i en sva­er si­tu­a­tion, hvor det i Su­per­liga­ens før­ste 10 kam­pe kun er ble­vet til en en­kelt sejr. Og spil­ler­trup­pen er hårdt ramt, forta­el­ler hol­dets an­fø­rer, Ken­neth Emil Pe­ter­sen. »Det fø­les ik­ke rart, det er klart. Jeg ved godt, at man­ge fans er ramt, men jeg tror ik­ke, at der er no­gen, der er me­re ramt end spil­ler­trup­pen. Det fø­les ik­ke godt at ta­be så man­ge kam­pe i streg. Det var ik­ke det, vi hver­ken hav­de hå­bet el­ler for­ven­tet, da vi gik i gang med sa­e­so­nen,« si­ger OB-an­fø­re­ren.

»Det er ty­de­ligt at se, at vi har mang­let at sco­re nog­le mål. Jeg sy­nes egent­lig, at vi i det sto­re he­le har va­e­ret go­de til at spil­le os frem til chan­cer­ne. Fle­re gan­ge har vi haft til­løb til no­get li­ge ved og na­e­sten,« si­ger Ken­neth Emil Pe­ter­sen. et-to år, og der­for får man ik­ke den flok, som er der i la­en­ge­re tid. Du skal ha­ve en grup­pe, som ska­ber de sun­de vi­bra­tio­ner, el­lers kan det ka­be sto­re ud­for­drin­ger,« me­ner Tho­mas Hel­veg.

»Jeg tror ik­ke, at man ba­re så­dan li­ge ven­der det. Desva­er­re. Jeg er ret sik­ker på, det er den rig­ti­ge tra­e­ner, man har fat i, men det er ik­ke en trup, hvor du har ker­nen. Den er der ik­ke. Der­for tror jeg og­så, at man som OB-fan må ac­cep­te­re, at vi ik­ke kom­mer til at spil­le om me­dal­jer hver­ken i år el­ler na­e­ste år.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.