Løs­nin­gen er langt va­ek

Fi­re grun­de til, at det sej­ler i OB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For stor ud­skift­ning i trup­pen Mid­ter­klub med stor­klubs­for­vent­ning For man­ge dy­re flop-ind­køb Ta­ber­kul­tu­ren stik­ker dybt

HVIS IK­KE AL­LE med blot den mind­ste in­ter­es­se i OB hav­de en hold­ning til si­tu­a­tio­nen i klub­ben net­op nu, vil­le der for al­vor va­e­re no­get galt. Fem Su­per­liga-ne­der­lag i tra­ek, en målsco­re på søl­le 9-13 og blot syv po­int for 10 kam­pe er mar­kant dår­li­ge­re end bå­de klub­ben, spil­ler­ne og dens fans hav­de hå­bet på in­den sa­e­so­nen. Al­le­re­de nu vir­ker målsa­et­nin­gen om top-seks langt va­ek, og det va­er­ste er, at løs­nin­gen på OBs pro­ble­mer lig­ger end­nu la­en­ge­re va­ek. SOM THO­MAS HEL­VEG si­ger i sit in­ter­view med BT, mang­ler OB fuld­kom­men den fyn­s­ke DNA, den hav­de for gan­ske få år si­den, da den lig­ne­de lan­dets bedste svar på en sta­bil ud­for­drer til FC Kø­ben­havn. Nu­ti­dens Tho­mas Hel­veg, Chris Sø­ren­sen, An­ders Møl­ler Christensen, Es­ben Han­sen el­ler Ul­rik Laur­sen fin­des gan­ske en­kelt ik­ke i trup­pen, og det er sva­ert at se, hvem den na­e­ste skul­le bli­ve. Den slags ta­ger åre­vis at ska­be. Og hur­ti­ge­re går det ik­ke af, at OB har va­e­ret igen­nem en ud­skift­ning, der på ingen må­de har­mone­rer med sport­s­chef Jes­per Han­sens ind­le­den­de be­ma­er­k­nin­ger fra den­gang han til­t­rå­d­te i 2013, om at han skul­le sør­ge for ’at ska­be kon­ti­nu­i­tet og en linje i tin­ge­ne’. Kon­ti­nu­i­tet er et af de sid­ste be­gre­ber, man kan sa­et­te på den pe­ri­o­de, der er gå­et si­den. Kent Ni­el­sen er den tred­je tra­e­ner, og ud­skift­nin­gen i spil­ler­trup­pen har va­e­ret så vold­som, at der ik­ke er en ene­ste første­holds­spil­ler til­ba­ge i trup­pen, fra den­gang Jes­per Han­sen sat­te sig i sport­s­chef­sa­e­det. Og trods må­let om kon­ti­nu­i­tet, for­tal­te Jes­per Han­sen sid­ste år til Tips­bla­det, at det fak­tisk kun­ne va­e­re en for­del, at klub­ben i den som­mer, vi nu har for­ladt, hav­de 11 spil­le­re på kon­trak­t­ud­løb. Jeg vil ger­ne for­stå Jes­per Han­sen ret og er­ken­der, at han kan ha­ve en po­in­te i, at en ny tra­e­ner – det var så Kent Ni­el­sen – kun­ne ha­ve for­del af at sa­et­te sit eget hold. Men mon ik­ke han hav­de va­e­ret me­re til­freds med at over­ta­ge en vel­fun­ge­ren­de trup med en el­ler to mar­kan­te le­der­fi­gu­rer og mas­ser af OB-DNA? Jeg ga­et­ter på, at svaret vil­le va­e­re jo. Jeg tør godt sam­men­lig­ne OB med Søn­derjy­ske, der gen­nem en år­ra­ek­ke har for­val­tet et løn­bud­get, der var la­ve­re el­ler i go­de pe­ri­o­der på ni­veau med fyn­bo­er­nes. Der har man vist, hvor­dan det kan la­de sig gø­re at ska­be en trup med ta­lent og de­di­ka­tion selv med et lil­le bud­get TIL JES­PER HAN­SENS for­svar ta­el­ler, at OB al­le­re­de in­den hans tid som sport­s­chef var igen­nem en tur­bu­lent pe­ri­o­de med sto­re ud­skift­nin­ger i bå­de le­del­se og trup, og at han blandt an­det blev sat til at spa­re pen­ge. Som vi ved er pen­ge en af de vig­tig­ste fak­to­rer for at ska­be re­sul­ta­ter, så hans for­ud­sa­et­nin­ger var rin­ge­re, end hans for­ga­en­ge­res. Men hans svar på van­ske­lig­he­der­ne har san­de­lig hel­ler ik­ke va­e­ret im­po­ne­ren­de. For at va­e­re ae­r­lig er det li­ge nu sva­ert at se, at han har sam­let et hold af top-seks-spil­le­re. Uden at skul­le pe­ge på net­op tre syn­de­buk­ke, vil jeg bru­ge Ken­neth Emil Pe­der­sen, Ras­mus Jöns­son og An­ders K. Ja­cob­sen som ek­semp­ler. Er de et sted i kar­ri­e­ren, hvor de kan og vil løf­te OB for en­hver pris? El­ler er der en grund til, at Al­lan Gaar­de ik­ke ka­ste­de de nød­ven­di­ge be­løb ef­ter dem for at be­hol­de dem i Aal­borg? JEG TØR GODT sam­men­lig­ne OB med Søn­derjy­ske, der gen­nem en år­ra­ek­ke har for­val­tet et løn­bud­get, der var la­ve­re el­ler i go­de pe­ri­o­der på ni­veau med fyn­bo­er­nes. Der har man vist, hvor­dan det kan la­de sig gø­re at ska­be en trup med ta­lent og de­di­ka­tion selv med et lil­le bud­get. I den sam­men­lig­ning lig­ner OB en ho­ved­løs høn­se­gård, og som ti­den er gå­et, er kon­ti­nu­i­te­ten kom­met la­en­ge­re og la­en­ge­re va­ek. Pa­ra­doksalt nok ef­ter­som tid er kon­ti­nu­i­te­tens bedste ven. Hvis man for­val­ter den rig­tigt. MOR­TEN CRONE SEJERSBØL, BTs SPORT­S­CHEF

OB har i åre­vis ka­em­pet med at bar­be­re bud­get­tet ned, og det har be­ty­det, at fyn­bo­er­ne har fyldt trup­pen ud med spil­le­re fra de la­ve­re hyl­der. De ude­frakom­men­de for­vent­nin­ger, der er re­sul­ta­tet af tre sølv­me­dal­jer i rap, er en klods om be­net på klub­ben, der har skul­let byg­ge no­get op helt fra bun­den, ef­ter at pen­ge­strøm­men fra ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer er stil­net af. In­den hver sa­e­son for­ven­tes det, at OB ta­ger syv­mi­leskridt, mens ma­te­ri­a­let kun er til mu­seskridt. OB har ik­ke haft så hel­dig en hånd med klub­bens trans­fer-sats­nin­ger. Lønt­un­ge spil­le­re som ek­sem­pel­vis ge­or­gi­ske Vla­di­mir Dva­lis­hvi­li, un­gar­ske Krizti­an Va­do­cz og se­ne­st ni­ge­ri­an­ske Izun­na Uzo­chukwu har ik­ke kun­net le­ve op til 0’er­ne på løn­sed­len. OB er uhørt skrø­be­lig i mod­gang – og hol­det er gen­nem fle­re sa­e­so­ner hav­net i ne­der­lags­sti­mer, hvor det ta­ger lang tid at få sat en prop i elen­dig­he­der­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.