Davids snu plan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SEJRSOPSKRIFT ind fra vo­res me­di­e­stra­te­gi og til, at jeg har sam­ta­ler med Mar­tin Ørnskov (tid­li­ge­re Brønd­by-spil­ler, red.) om, hvor­dan de­res en­kel­te spil­le­re re­a­ge­rer på suc­ces og ne­der­lag,« forta­el­ler David Ni­el­sen. Tal­te kam­pens vig­tig­hed op Uden for ba­nen be­tød det ek­sem­pel­vis, at Lyng­by be­vidst tal­te kam­pens vig­tig­hed op i me­di­er­ne og gjor­de det til et ek­stra­or­di­na­ert stort op­gør mel­lem to li­ge­va­er­di­ge og hi­sto­ri­ske klub­ber.

På den må­de lag­de Lyng­by ek­stra stort pres på Brønd­by, men sam­ti­dig send­te klub­ben og­så et sig­nal in­ter­nt om, at Lyng­bys spil­le­re ik­ke kom ind til kam­pen som un­der­tip­pe­de over for Brønd­bys stør­re stjer­ner.

Ved at gø­re op­gø­ret me­re be­tyd­nings­fuldt i me­di­er­ne ram­te Lyng­by iføl­ge David Ni­el­sen Brønd­bys spil­le­re hårdt på psy­ken, for­di Brønd­by kom til Lyng­by ef­ter et skuf­fen­de ne­der­lag til Vi­borg i kam­pen for­in­den.

»At spil­le for Brønd­by med det pres om, at man skal vin­de en kamp, når man li­ge har tabt en, har vi og­så haft med i vo­res pla­ner,« si­ger David Ni­el­sen.

Han for­kla­rer, at han qua sin viden fra den tid­li­ge­re Brønd­by-spil­ler Mar­tin Ørnskov, på for­hånd kun­ne ud­pe­ge sva­ge punk­ter på Brønd­bys hold, hvor be­stem­te Brønd­by-spil­le­re skul­le ha­ve lov til at ha­ve bol­den me­re end an­dre un­der­vejs i kam­pen.

»Det kan va­e­re, at vi åb­ner for en Brønd­by-spil­ler, som er lidt fru­stre­ret og gi­ver ham mu­lig­he­den for at ha­ve bol­den. Så sat­ser man på, at han ik­ke li­ge har det over­skud, der skal til for at lyk­kes,« forta­el­ler Lyng­by-tra­e­ne­ren og fort­sa­et­ter:

»Det kan og­så va­e­re, at vi har set, at der er en spil­ler på Brønd­bys hold, Jeg har en per­son, jeg ta­ler med hver uge, som da­ek­ker det om­rå­de, vi skal mø­de. Den per­son hja­el­per mig med den in­for­ma­tion, jeg har be­hov for som er ska­det og skal er­stat­tes. Helt lav­prak­tisk så vi, at de hav­de pro­ble­mer med at fyl­de de­res 10’er ud. Her var vi ban­ge for, at de hav­de bragt en an­den spil­ler, end ham de så brag­te (Ka­mil Wilczek, red.). Da de brin­ger ham, fø­ler vi al­le­re­de, at vi har mu­lig­he­der for at stå imod Brønd­by, og vi var ik­ke så ban­ge for at stå lavt, når de har en me­get lidt kre­a­tiv spil­ler i den kre­a­ti­ve rol­le som de­res 10’er.« Bru­ger me­to­den før al­le kam­pe David Ni­el­sen kal­der sej­ren mod Brønd­by for en sam­let sejr for klub­ben som hel­hed, for­di man­ge for­skel­li­ge led bi­drog.

Det med at hen­te in­tern viden om mod­stan­de­ren er en me­to­de, som David Ni­el­sen bru­ger før al­le Lyng­bys kam­pe i Su­per­liga­en.

»Det er kom­plekst og ta­ger tid, og man har be­hov for at få no­get in­si­der-viden. Dér har jeg scouts og folk, jeg sto­ler på over alt i lan­det, så de kan hja­el­pe mig. Så jeg har en per­son, jeg ta­ler med hver uge, som da­ek­ker det om­rå­de, vi skal mø­de. Den per­son hja­el­per mig med den in­for­ma­tion, jeg har be­hov for,« si­ger David Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.