Fod­bold­vold u

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HOOLIGANISME Det bul­der­ko­ger i lan­dets mest hård­kog­te fod­bold­mil­jø­er. Kli­ma­et mel­lem de mest vol­de­li­ge frak­tio­ner af FC Kø­ben­havns og Brønd­bys til­ha­en­ger­bag­land oser af spa­en­din­ger. Søn­dag fik det fle­re gan­ge dra­ma­ti­ske føl­ger. Blandt an­det på ska­destu­en på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal midt mel­lem la­e­ger, sy­geple­jer­sker og uskyl­di­ge pa­tien­ter. Men gry­den er sta­dig på blus­set. Det er ingen hem­me­lig­hed, at til­ha­en­ger­ne af Dan­marks to stør­ste og mest po­pu­la­e­re klub­ber ik­ke er på hver­ken kram el­ler hånd­tryk. Men be­va­e­ger man sig ud i yder­kan­ten af de to fan­grup­pe­rin­ger, bli­ver kro­p­s­kon­tak­ten til gen­ga­eld sa­er­de­les kor­por­lig.

Søn­dag kom det først til et vol­de­ligt sam­men­stød ved Brønd­by­grup­pe­rin­gen Alp­has klubhus på Hes­sela­ger i den kø­ben­havn­ske for­stad. Her over­faldt 15-20 FCK­sym­pa­ti­sø­rer ik­la­edt ma­sker og med køl­ler mel­lem ha­en­der­ne en stør­re grup­pe Brønd­by-til­ha­en­ge­re med fle­re til­ska­de­kom­ne til føl­ge. Mod­sat nor­ma­len var sam­men­stø­det ik­ke af­talt og plan­lagt på for­hånd.

Over­fal­det har ud­løst en lavi­ne af vold, for­søg på vold og stor elek­trisk spa­en­ding. An­gre­bet fik de mest yder­ligt­gå­en­de seg­men­ter af Brønd­bys til­ha­en­ge­re til at sva­er­ge ha­evn, og se­ne­re søn­dag blev en FC Kø­ben­havn-til­ha­en­ger over­fal­det af 20-30 Brønd­by-sym­pa­ti­sø­rer på ska­destu­en på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal.

Tre Brønd­by-til­ha­en­ge­re hav­de spot­tet og gen­kendt FCK-sup­por­te­ren fra over­fal­det på Hes­sela­ger og til­kald­te her­ef­ter for­sta­er­k­ning. FCK-til­ha­en­ge­ren blev dog red­det og skjult af ska­destu­ens per­so­na­le, in­den det gik helt galt.

Der­med for­blev ha­evntør­sten in­takt, og en vol­de­lig søn­dag slut­te­de der­for først, da ad­skil­li­ge Brønd­by-til­ha­en­ge­re sidst på af­te­nen for­søg­te at bor­de et DSB-tog fyldt med de FCK-til­ha­en­ge­re, der hav­de over­va­e­ret kø­ben­hav­ner­nes kamp i Hor­sens 250 ki­lo­me­ter fra ho­vedsta­den. Po­li­ti­et fik dog for­hin­dret end­nu et of­fent­ligt sam­men­stød. ’Vol­den top­per li­ge nu’ I kølvan­det på den blo­di­ge søn­dag har spa­en­din­ger­ne nu nå­et bri­ste­punk­tet i det, der kan be­teg­nes som det kø­ben­havn­ske hoo­ligan­mil­jø. De mest ra­bi­a­te til­ha­en­ge­re af Brønd­by og FC Kø­ben­havn er ble­vet me­re ag­gres­si­ve, og sam­men­stø­de­ne sid­ste we­e­kend har blot smidt me­re ben­zin på bå­let,« forta­el­ler Mogens Laurid­sen, po­li­ti­in­spek­tør ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, til BT.

»Det vir­ker, som om der er sket en kon­flik­top­trap­ning. Isa­er i for­hold til FC Kø­ben­havns fans. Men vi så det og­så, da Hertha Ber­lin var på be­søg i Brønd­by i au­gust, og da de an­greb os ret vold­somt i april. Så der er me­get, der ta­ler for, at den lidt me­re ra­bi­a­te del af fan­se­ne er ble­vet me­re vol­de­li­ge i lø­bet af det sid­ste års tid el­ler to,« si­ger Mogens Laurid­sen om de vol­de­li­ge Brønd­by-grup­pe­rin­ger.

Hans fo­kus­punkt er først og fremmest fod­bold­bøl­ler­ne med blå-gul sym­pa­ti. Men sam­me ana­ly­se kom­mer fra kol­le­ga­en hos Kø­ben­havns Po­li­ti, Hen­rik Møl­ler Jakob­sen, der hol­der snor i FC Kø­ben­havns mest hård­kog­te ty­per.

»Der er ingen for­kla­ring på, hvor­for vol­den top­per net­op nu. Men vi er i di­a­log med FC Kø­ben­havns fan­grup­pe­rin­ger om­kring det,« er­kla­e­rer vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren. De små grup­pers ae­res­ko­deks Der fin­des yder­ligt­gå­en­de fod­bold­bøl­ler om­kring fle­re Su­per­liga­klub­ber, men mil­jø­et om­kring FC Kø­ben­havn og Brønd­by er med af­stand det stør­ste, hår­de­ste og mest vol­de­li­ge. Det er ik­ke de to klub­bers al­min­de­li­ge fans, der slås. De sto­re mas­ser af fre­de­li­ge Brønd­by­og FCK-sup­por­te­re, der an­tals­ma­es­sigt er klart do­mi­ne­ren­de, li­der i ste­det un­der de øde­la­eg­gel­ser, nog­le få grup­per hoo­ligans for­vol­der langt fra Fe­ner­ba­h­ce-hils­ner, fa­døl og fa­el­les­sang på det øver­ste trin af fod­bol­dens volds­sti­ge.

»Det er hel­dig­vis ik­ke vold, der ken­de­teg­ner fod­bold­fan­mil­jø­et. Det er en lil­le, hård ker­ne, som er op­sat på de her ting og der­for står for al balladen,« kon­sta­te­rer Tho­mas Kri­sten­sen, tals­mand for Rigs­po­li­ti­et, der har en spe­ci­el en­hed med fo­kus på net­op fod­bold­vold.

Hvor om­fat­ten­de den lil­le, hår­de ker­ne er i hver klub, er sva­ert at sva­re på, for grup­pe­rin­ger­ne er ik­ke cen­tra­li­se­re­de. Nog­le er me­re of­fi­ci­el­le end an­dre, og der fin­des an­gi­ve­ligt fle­re me­re el­ler min­dre løst fun­de­re­de un­der­grup­pe­rin­ger og ’han­ga­ro­unds’. Men an­tal­let ram­mer ik­ke fle­re hund­re­de.

Net­op un­der­grup­pe­rin­ger­ne og de så­kald­te ’han­ga­ro­unds’ reg­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.