Den gra­en­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

po­li­ti­et som de far­lig­ste i et mil­jø, hvor et stramt ae­res­ko­deks her­sker og ’om­erta­en’ – tavs­he­dens lov – hen­vi­ser po­li­ti­et til et of­te ufor­ud­si­ge­ligt og ui­gen­nem­sig­tigt mør­ke.

»Den del af fan­mil­jø­et er ek­stremt luk­ket. Den har ingen in­ter­es­se i, at vi skal vi­de no­get. Der­for er det ek­stremt sva­ert at få va­li­de ef­ter­ret­nin­ger om, hvad der fo­re­går. Det lyk­kes en gang imel­lem, men det er og­så of­te, at det ik­ke lyk­kes,« Der er me­get, der ta­ler for, at den lidt me­re ra­bi­a­te del af fan­se­ne er ble­vet me­re vol­de­li­ge i lø­bet af det sid­ste års tid el­ler to forta­el­ler Mogens Laurid­sen fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Ik­ke en­gang de sår­e­de og til­ska­de­kom­ne i de man­ge ind­byr­des slå­skam­pe kan po­li­ti­et gø­re re­de for. I ho­ved­stads­om­rå­dets hoo­ligan­mil­jø er frygten for og mod­stan­den mod at lan­de i re­gi­stret så stor, at der skal me­get til, før ska­destu­er­ne og sy­ge­hu­se­ne in­vol­ve­res i op­gø­re­ne.

»Vi ved of­te ik­ke, hvor man­ge der er kom­met til ska­de. For med­min­dre det er me­get al­vor­ligt, er det be­stemt ik­ke al­tid, de ta­ger på ho­spi­ta­let,« for­kla­rer Hen­rik Møl­ler Jakob­sen fra Kø­ben­havns Po­li­ti. Langt fra kam­pe­ne Det aen­dre­de sig imid­ler­tid sid­ste we­e­kend, da op­gø­re­ne mel­lem FC Kø­ben­havns og Brønd­bys fod­bold­bøl­ler ryk­ke­de va­ek fra de pri­va­te ste­der, de som of­test fo­re­går, og ud i of­fent­lig­he­den. Net­op det fak­tum tol­ker po­li­ti­et som end­nu et tegn på en øget ag­gres­si­vi­tet i mil­jø­et, hvor ko­dek­set blandt de krigs­lyst­ne hoo­ligans el­lers in­di­ke­rer, at uskyl­di­ge ik­ke in­vol­ve­res, og at det he­le fo­re­går un­der po­li­tiets ra­dar

»De her grup­pe­rin­ger vil slås med hin­an­den. Hel­dig­vis er det ik­ke no­get, hvor den al­min­de­li­ge fod­boldtilsku­er nor­malt kom­mer i klem­me,« si­ger Tho­mas Kri­sten­sen fra Rigs­po­li­ti­et.

Der­for er par­ke­rings­plad­ser, sko­v­bryn og ra­ste­plad­ser of­test sku­e­plads for sla­ge­ne, der ik­ke nød­ven­dig­vis fin­der sted i for­bin­del­se med en fod­bold­kamp. Det er fak­tisk me­re reg­len end und­ta­gel­sen, at de vol­de­li­ge op­gør de to klub­bers til­ha­en­ge­re imel­lem ryk­ker va­ek fra kam­pe­ne. Bå­de geo­gra­fisk og tids­ma­es­sigt. Her spil­ler til­ha­en­ger­nes ko­deks en stor rol­le, men der er og­så en me­re prak­tisk år­sag. En del af fod­bold­bøl­ler­ne er i ka­ran­ta­e­ne og må ik­ke na­er­me sig et sta­dion, for­di de står i po­li­tiets hoo­ligan­re­gi­ster på ryg­gen af tid­li­ge­re re­gi­stre­re­de for­se­el­ser.

»Ak­tu­elt set har vi 54, der er re­gi­ste­ret med ka­ran­ta­e­ne. De må ik­ke kom­me i en ra­di­us af tre ki­lo­me­ter fra sta­dion. Det er og­så med til at ryk­ke tin­ge­ne va­ek fra sta­dion og den al­min­de­li­ge fod­boldtilsku­er i et el­ler an­det om­fang. Men vi op­le­ver, at de her grup­pe­rin­ger, som er gan­ske få grup­pe­rin­ger til­knyt­tet gan­ske få fod­bold­klub­ber, er me­get op­sat­te på at slås, og det gør det sva­ert for po­li­ti­et at va­e­re det rig­ti­ge sted,« fast­slår Tho­mas Kri­sten­sen. Kor­te­ne blan­des Po­li­ti­et har i det he­le ta­get en uover­sku­e­lig op­ga­ve mel­lem hand­sker­ne. Når sam­men­stø­de­ne mel­lem FC Kø­ben­havns og Brønd­bys hoo­ligans ik­ke kan af­gra­en­ses til de to klub­bers ind­byr­des op­gør og i ste­det fin­der sted når som helst og hvor som helst, be­sva­er­lig­gø­res fore­byg­gel­ses­ar­bej­det dra­ma­tisk. LAES ME­RE PÅ NA­E­STE SIDE SÅ­DAN GJOR­DE VI

TIL DEN­NE AR­TI­KEL

har BT sam­let in­for­ma­tio­ner fra kil­der fle­re for­skel­li­ge ste­der i po­li­ti­et og i mil­jø­et om­kring Brønd­bys og FC Kø­ben­havns hår­de­ste til­ha­en­ge­re.

ik­ke at brin­ge nav­ne­ne på de for­skel­li­ge hoo­ligan­grup­per. Det sker for ik­ke at ’gø­re re­k­la­me’ for grup­per­ne, og for­di me­get få per­so­ner ved, hvil­ke grup­per, grup­pe­rin­ger og ’han­ga­ro­unds’, der er an­svar­li­ge for hvil­ke for­bry­del­ser. Af fa­re for at pe­ge på uskyl­di­ge har BT der­for ude­ladt dis­se nav­ne.

BT HAR VALGT KUN BRØND­BY-GRUP­PEN

Alp­has klubhus er na­evnt, da det var her an­gre­bet fra de FCK-bøl­ler, som op­trap­pe­de kon­flik­ten, fandt sted. Det­te sted­navn har BT bragt tid­li­ge­re på ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.