Lands­holds­spil­le­re på vip­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CHRI­STI­AN ERIK­SEN BAR ons­dag an­fø­rer­bin­det og score­de to ele­gan­te mål. Men desva­er­re for dan­ske­ren på det ’for­ker­te’ hold. Nem­lig det re­ser­ve­hold, som Tot­ten­hams ma­na­ger, Mauri­cio Po­chet­ti­no, send­te i kamp i Liga Cup’en mod Gil­ling­ham. Et hold, der var aen­dret på samt­li­ge 11 po­si­tio­ner i for­hold til det mand­skab, der vandt 1-0 over Sun­der­land søn­dag. I Pre­mi­er Le­ague.

Med den ak­tu­el­le ud­vik­ling i Tot­ten­ham må man si­ge, at der li­ge nu er stor tvivl om, hvor tre af de fi­re dan­ske lands­holds­spil­le­re i Pre­mi­er Le­ague egent­lig står hen­ne i de­res klub­ber. Trods de ak­tu­el­le ska­despro­ble­mer er der ingen grund til at tro, at Kas­per Sch­mei­chels sta­tus som første­ke­e­per i Lei­ce­ster er i fa­re, men til gen­ga­eld er d’her­rer Chri­sti­an Erik­sen, Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg og Vik­tor Fischer i øje­blik­ket ud­sat for hård kon­kur­ren­ce. LAD OS TA­GE Erik­sens si­tu­a­tion først. Dan­ske­ren blev fak­tisk ta­get ud i tre af Tot­ten­hams fi­re før­ste kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, men spil­le­de til gen­ga­eld he­le kam­pen, da Tot­ten­ham spil­le­de Cham­pions Le­ague i for­ri­ge uge. I sid­ste we­e­kend var han så pla­ce­ret på ba­en­ken, da Spurs mød­te Sun­der­land, og her blev han sid­den­de i he­le kam­pen. Hvor­ef­ter han alt­så var med i en af de kam­pe, som de sto­re spil­le­re helst vil und­gå, den lav­pro­fi­le­re­de kamp mod lil­le Gil­ling­ham. For Erik­sen ga­el­der det, at kon­kur­ren­cen på Tot­ten­hams midt­ba­ne er ble­vet vold­somt ska­er­pet med an­kom­sten af Mous­sa Sis­so­ko fra Newcast­le og Vi­ctor Wa­ny­a­ma fra Sout­hamp­ton. Sis­so­ko er Tot­ten­hams dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de og er købt for at spil­le, mens Wa­ny­a­ma op­t­rå­d­te for Po­chet­ti­no i de­res fa­el­les Sout­hamp­ton-tid og er hen­tet ind ef­ter ma­na­ge­rens ud­tryk­ke­li­ge øn­ske. Ry­an Ma­son og Na­cer Chad­li er rø­get til an­dre klub­ber, men dem var Erik­sen klart for­an i hie­rar­ki­et. Hvil­ket ik­ke nød­ven­dig­vis er til­fa­el­det i for­hold til de to nye. Erik­sen er sta­dig en vig­tig spil­ler i Tot­ten­ham – el­lers var hans kon­trakt jo hel­ler ik­ke ble­vet for­la­en­get – men pt. vir­ker det ik­ke, som om han er sik­ker mand på ide­al­hol­det. DET SAM­ME ER til­fa­el­det med Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, som jo er en ma­er­ke­lig spil­ler. Han er godt nok sva­er at bli­ve klog på. I det ene øje­blik lig­ner han 50 mil­li­o­ner pund, når han sa­et­ter af­sted i et dy­na­misk raid op af ba­nen, og i det na­e­ste op­tra­e­der han som en for­vir­ret ung­doms­spil­ler. Det vir­ker og­så, som om Sout­hamp­tons ma­na­ger, Clau­de Pu­el, har sva­ert ved at gre­je dan­ske­ren, som har få­et spil­le­tid i samt­li­ge af sin klubs kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, men kun er star­tet i to af dem. Bå­de i den se­ne­ste Pre­mi­er Le­ague kamp mod Swan­sea og i Liga Cup-kam­pen mod Crystal Pa­la­ce i den for­løb­ne uge kom Højb­jerg ind fra ba­en­ken. At det var til­fa­el­det i sidst­na­evn­te kamp, be­hø­ver dog ik­ke at va­e­re no­get dår­ligt tegn. Til gen­ga­eld er det ube­tin­get dår­ligt for Højb­jergs håb om en stam­plads, at Sout­hamp­ton gjor­de pra­e­cis som Tot­ten­ham på trans­fer­vin­du­ets sid­ste dag: Køb­te sin dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de til det om­rå­de på ba­nen, hvor Højb­jerg be­fin­der sig. Her er ta­le om ma­rok­ka­ne­ren So­fi­a­ne Bou­fal, som er hen­tet i Lil­le, men som på grund af en min­dre ska­de ik­ke har spil­let end­nu. Det kom­mer han til, og så kan Højb­jerg bli­ve yder­li­ge­re klemt. Sout­hamp­ton er fort­sat med i al­le tur­ne­rin­ger, så Højb­jerg skal nok få mas­ser af spil­le­tid, men som Erik­sen ga­el­der det om at få den i de rig­ti­ge kam­pe. Der er ingen, der gi­der at va­e­re kon­ge af Liga Cup’en. I DEN AN­DEN en­de af Eng­land sid­der Vik­tor Fischer. Li­ge net­op. Sid­der. På ba­en­ken. Vik­tor Fischer er kun star­tet in­de i en af Mid­dles­broug­hs fem Pre­mi­er Le­ague-kam­pe, og i hans til­fa­el­de er det yderst uhel­digt, at Boro er ude af Liga Cup’en. Det var nem­lig li­ge i den tur­ne­ring, at dan­ske­ren hav­de haft mu­lig­hed for at gø­re op­ma­er­k­som på sig selv. For Vik­tor Fischer ser det dog ud til, at si­tu­a­tio­nen be­va­e­ger sig i gun­stig ret­ning. Dan­ske­ren fik ingen spil­le­tid i Mid­dles­broug­hs to før­ste kam­pe i Pre­mi­er Le­ague, men det har han få­et i de tre se­ne­ste. I Fi­s­chers til­fa­el­de kan man hel­ler ik­ke si­ge, at kon­kur­ren­cen om plad­ser­ne på hol­det blev op­trap­pet, in­den trans­fer­vin­du­et luk­ke­de. Al­bert Ado­mah røg til Bir­m­ing­ham, og Ada­ma Tra­oré kom til fra Aston Vil­la. Fischer kan og­så gla­e­de sig over, at to af de tre po­si­tio­ner bag an­gri­be­ren Álva­ro Ne­gredo til­sy­ne­la­den­de er i spil fra kamp til kamp. Stewart Dow­ning er med hver gang, men Fischer kan hur­tigt kom­me til at spil­le på en af de to an­dre plad­ser i ma­na­ger Ai­tor Ka­rankas fa­ste 4-2-3-1 sy­stem. Dan­ske­ren er hel­dig­vis flek­si­bel. Når man som Fischer sid­der på et af de yder­ste man­da­ter i trup­pen, er det og­så nog­le gan­ge de små mar­gi­na­ler, der kan af­gø­re tin­ge­ne, og her kan han sen­de en al­de­les uven­lig tan­ke til Ne­gredo, der bra­end­te en ka­empe­chan­ce i den ene­ste kamp, hvor Fischer er star­tet in­de. Chan­cen var ene og ale­ne kre­e­ret af Fischer, men når den blev bra­endt, og ’Boro’ tab­te, har den slags det med at gå i glem­me­bo­gen. Vik­tor Fischer er den af de fi­re dan­ske lands­holds­spil­le­re, der er la­engst va­ek fra spil­le­tid, men han er og­så den af dem, der har mindst at ta­be. Mid­dles­brough og Pre­mi­er Le­ague var ba­re for god en chan­ce at si­ge nej til for en spil­ler, der var helt mar­gi­na­li­se­ret i Ajax. I DEN SE­NE­STE spil­ler­un­de i Pre­mi­er Le­ague fik den dan­ske lands­holds-kvar­tet sam­men­lagt 56 mi­nut­ters spil­le­tid, hvil­ket var det klart mind­ste hidtil i sa­e­so­nen. På den kor­te ba­ne går det nok, og ingen af de fi­re na­evn­te er i fa­re for at bli­ve drop­pet til land­skam­pe­ne i ok­to­ber, men på den lan­ge ba­ne er det ik­ke godt for Åge Ha­rei­de og det dan­ske lands­hold, hvis nøg­le­spil­ler­ne fra Eng­land ik­ke er på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.