Vil­le smadre Wen­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAMPHANER Der er på ingen må­de ta­le om spil for gal­le­ri­et, når José Mourin­ho og Arsè­ne Wen­ger er ved at ry­ge i tot­ter­ne på hin­an­den i for­bin­del­se med de­res holds ind­byr­des kam­pe. De to top­ma­na­ge­re ha­der hin­an­den af et godt hjer­te, og po­rtu­gi­se­ren har li­ge­frem tru­et med, at han på et tids­punkt vil ta­e­ske fransk­man­den, når han mø­der ham uden for fod­bold­ba­nen. Den en­gel­ske jour­na­list og for­fat­ter Rob Beas­ley af­slø­rer nye de­tal­jer om for­hol­det mel­lem Mourin­ho og hans me­ste bit­re fjen­de gen­nem ti­den. Det er vel­kendt, at Mourin­ho har kaldt Wen­ger ’en spe­ci­a­list i fi­a­sko’ og ’en voy­eur’, men de fa­er­re­ste vid­ste, at po­rtu­gi­se­ren og­så me­get ger­ne vil an­gri­be Wen­ger kor­por­ligt, hvis han får chan­cen.

Det kom­mer frem i den nye bog, ’Up Clo­se and Per­so­nal’, hvor Beas­ley af­slø­rer nye sider af Mourin­ho, der over­tog ma­na­gerjob­bet i Man­che­ster Uni­ted ved ind­gan­gen til den­ne sa­e­son.

Ef­ter at ha­ve ska­end­tes med Wen­ger om Ju­an Ma­tas trans­fer fra Chel­sea til Uni­ted i 2014, tru­e­de Mourin­ho di­rek­te med, at han vil­le over­fal­de Wen­ger, hvis han får chan­cen:

»En el­ler an­den dag fin­der jeg ham va­ek fra fod­bold­ba­nen, og så smadrer jeg hans an­sigt.«

Beas­ley in­si­ste­rer på, at han op­fat­te­de Mourin­hos trus­sel som al­vor­ligt ment. Taet på hånd­ge­ma­eng De to tra­e­ne­re med di­a­me­tralt for­skel­li­ge per­son­lig­he­der har tid­li­ge­re va­e­ret på ta­er­s­k­len til hånd­ge­ma­eng, når de­res hold har mød­tes. I 2014 blev der skub­bet bå­de frem og til­ba­ge på si­de­linj­en un­der en kamp mel­lem Ar­se­nal og Chel­sea, og dom­mer Mar­tin At­kin­son måt­te la­eg­ge sig imel­lem.

I bo­gen af­slø­rer jour­na­li­sten i øv­rigt, at Mourin­ho tid­li­ge­re kon­se­kvent kald­te Way­ne Roo­ney ’Fat Boy’, den­gang han var ma­na­ger i Chel­sea og for­søg­te at lok­ke Uni­ted-an­gri­be­ren til at skifte til Lon­don-klub­ben. Det er na­ep­pe en af­slø­ring, der gør no­get godt for det nu­va­e­ren­de for­hold mel­lem Uni­ted-ma­na­ge­ren og hans stjer­ne­spil­ler.

Fo­re­lø­big har bå­de Mourin­ho og hans nu­va­e­ren­de ar­bejds­gi­ver Man­che­ster Uni­ted af­vist at kom­men­te­re bo­gen.

Wen­ger vil­le hel­ler ik­ke si­ge ret me­get, da han blev spurgt til den på et pres­se­mø­de i går.

»Jeg har ik­ke la­est bo­gen, og det kom­mer jeg helt sik­kert hel­ler ik­ke til, så det er ik­ke no­get, som jeg kan kom­men­te­re. Jeg vil ta­le om fod­bold og ik­ke an­det,« sag­de Ar­se­nal-ma­na­ge­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.