Til­ba­ge i var­men

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORVIRRING Mi­cha­el Laud­rup er al­li­ge­vel sta­dig i spil til det le­di­ge job som tra­e­ner for Va­len­cia, der tirs­dag valg­te at fy­re Pako Ay­esta­ran ef­ter fi­re ne­der­lag i fi­re kam­pe. I før­ste om­gang så det ud til, at Mar­ce­li­no Garcia Toral var så godt som an­sat som ny tra­e­ner, men det vil­le kra­e­ve en bøj­ning af reg­ler­ne fra det span­ske fod­bold­for­bunds side. Mar­ce­li­no var nem­lig tra­e­ner i Vil­lar­re­al, ind­til han blev fy­ret 10. au­gust, og en tra­e­ner må ik­ke ar­bej­de i to for­skel­li­ge klub­ber i sam­me sa­e­son. Top tre-kan­di­dat Fo­re­lø­big ser det ik­ke ud til, at for­bun­det vil gi­ve Mar­ce­li­no dis­pen­sa­tion, selv om sa­e­so­nen ik­ke var be­gyndt på det tids­punkt. Sam­ti­dig har Mar­ce­li­no mulig­vis selv si­ne for­be­hold, forta­el­ler Mor­ten Glin­vad, der da­ek­ker spansk fod­bold for Di­scove­ry Networ­ks, og som var til ste­de på La Mestal­la tors­dag.

»Da jeg kom til Va­len­cia, hav­de jeg ik­ke for­ven­tet, at der vil­le bli­ve talt så me­get om Mi­cha­el Laud­rup. Men han er helt sik­kert en top tre­kan­di­dat, og en mand, som man ser som et godt bud på en ny Va­len­ci­a­tra­e­ner,« fast­slår Mor­ten Glin­vad.

An­dre kan­di­da­ter er Jo­aquin Ca­par­ros og An­dres Vil­las-Boas, men iføl­ge fle­re lo­ka­le me­di­er har sidst­na­evn­te al­le­re­de tak­ket nej.

I sid­ste en­de er det klu­be­jer Pe­ter Lims be­slut­ning. TV3 Sports Lu­na Chri­sto­fi, der ef­ter man­ge år i Spa­ni­en har go­de kil­der, har på Twit­ter kon­sta­te­ret, at Laud­rup er den sin­ga­po­re­an­ske rig­mands fa­vo­rit.

Spørgs­må­let er så, om dan­ske­ren over­ho­ve­det er in­ter­es­se­ret i at kom­me til Va­len­cia. Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt for BT at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Laud­rup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.