Kan du al­ting selv?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når vi har det dår­ligt – uan­set om kri­sen skyl­des syg­dom, skils­mis­se el­ler slet selvva­erd – er der en ten­dens til, at vi går hjem. Krav­ler ind i hu­len, tra­ek­ker gar­di­ner­ne for og na­eg­ter at ta­ge te­le­fo­nen... Så lig­ger vi dér – ale­ne, i foster­stil­ling og ven­ter på bed­ring. Det var med ga­ran­ti en smart løs­ning, den­gang vi le­ve­de på sa­van­nen, og gri­b­be­ne var på ud­kig ef­ter selv det mind­ste svag­heds­tegn. Men i dag, hvor vi ik­ke umid­del­bart er tru­et af fly­ven­de skral­de­ma­end, er det alt an­det li­ge en dår­lig stra­te­gi at tro, at man kan kla­re al­ting selv. For ny forsk­ning vi­ser, at en­som­hed er den sikre vej til bå­de de­pres­sion og død. Der­for er det livs­be­kra­ef­ten­de at la­e­se Rik­ke Kri­sti­ne Nis­sens hi­sto­rie. Hun er nor­malt så­dan én, der kan al­ting – selv. Men da hun fik bryst­kra­eft, gik hun ik­ke hjem og gik i sort. Der­i­mod gjor­de hun det di­a­me­tralt mod­sat­te. Hun kald­te en grup­pe ve­nin­der og kol­le­ga­er sam­men og bad dem om sam­men med hen­de at gå gen­nem den sva­e­re tid, der ven­te­de. Hen­des hi­sto­rie hand­ler om, hvor sta­er­kt man kan stå, og­så i en sva­er tid, hvis man tør ra­ek­ke ud og be­de om hja­elp, når man selv er svag. Laes med og la­er, at det ik­ke er spor far­ligt at vi­se svag­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.