Skyklap­per

BT - - KENDER DU DET? -

Isid­ste uge var jeg med min datter ude at kø­be tøj til ef­ter­å­ret og vin­te­r­en. »Må jeg få alt det,« spurg­te hun be­gej­stret, da jeg sag­de, at hun måt­te få det he­le. For vi var i Za­ra, og en fed swe­ats­hirt ko­ste­de kun 139 kr. Sam­me af­ten ka­ste­de jeg mig over en do­ku­men­tar på Net­flix ’The true cost’. Èn lang pin­sel af ind­sigt i, hvor­dan men­ne­sker, som syr vo­res tøj i f.eks. Bang­la­desh, le­ver un­der umen­ne­ske­li­ge vil­kår. Jeg er op­dra­get med, at viden er magt, og at jeg er for­plig­tet af mi­ne ev­ner og min viden. Men hvad skal jeg stil­le op med den viden? For jeg er og­så bor­ger i et sam­fund, hvor vi skal ha­ve me­re af alt – og­så tøj. Nog­le gan­ge er jeg tvun­get til at ta­ge skyklap­per på for at tri­ves. For det er vig­tigt for mig, at min datter tri­ves i sko­len. For at hun kan det, bli­ver jeg nødt til at to­le­re­re nog­le va­er­di­er om tøj, for­brug og be­hov, som ik­ke er mi­ne. Al­ter­na­tivt skal jeg be­ta­le pri­sen for at le­ve så an­der­le­des, at jeg fra­ta­ger min datter mu­lig­he­den for at va­e­re ’nor­mal’. Det er et stort valg at tra­ef­fe på si­ne børns veg­ne. Når man er 10 år, vil man jo ba­re ger­ne blen­de ind i ma­eng­den og va­e­re gen­nem­snit­lig f.eks. i en fed blu­se fra Za­ra til 139 kr. At hen­de, der har sy­et den, så ik­ke kan ha­ve en hver­dag med si­ne børn, for­di hen­des work/li­fe ba­lan­ce er i kom­plet uba­lan­ce, og hen­des børn vok­ser op på lan­det hos fa­mi­lie. At hun er tvun­get til at ar­bej­de un­der 44 år, fored­rags­hol­der og iva­er­ksa­et­ter. Har bl.a. stå­et bag Run­ning­din­ner.dk, ’ Mi­chel­les Mis­sion’ på DR1 og har skre­vet bø­ge­ne ’Skru op for li­vet’ og ’Råstyr­ke’. Mi­chel­le bor med si­ne to børn i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.