Vi sover for dår­ligt

BT - - KEN­DER DU DET? -

Har du so­vet godt? Er sva­ret (for of­te) nej, er du ik­ke ale­ne. Na­e­sten halv­de­len af al­le dan­ske­re er of­te tra­et­te og uo­p­lag­te. For hver tien­de er søvn­pro­ble­mer­ne så al­vor­li­ge, at det øger ri­si­ko­en for, at de vil dø for tid­ligt. Hvor søvn­pro­ble­mer før i ti­den sa­er­ligt var et pro­blem hos lidt ae­l­dre, er de nu ryk­ket ned i sko­le­al­de­ren. 80 pct. af de 11-15-åri­ge er tra­et­te en del af ugen. Det er me­re end dob­belt så man­ge som for 25 år si­den. Hver fjer­de af de un­ge er tra­et hver ene­ste dag, vi­ser tal fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. We­e­kend - 24.09.2016

Tal­le­ne skal ta­ges al­vor­ligt, si­ger for­fat­ter og søvn­vej­le­der Mi­ka­el Ras­mus­sen fra ’Cen­ter for stress og triv­sel’, der bl.a. un­der­vi­ser søvn­hungren­de dan­ske­re i, hvor­dan de får en god nats søvn til­ba­ge i de­res liv.

»Vi kan sag­tens tå­le en kort pe­ri­o­de, hvor vi sover for lidt el­ler uro­ligt. Det skal man ik­ke va­e­re be­kym­ret for. Men når søvn­pro­ble­mer bli­ver nor­men, er det al­vor­ligt. Det går ud over vo­res triv­sel og øger ri­si­ko­en for stress og de­pres­sion mar­kant.«

Dan­sker­nes og isa­er sko­lebør­ne­nes tra­et­hed be­kym­rer og­så pro­fes­sor Bjørn Holste­in ved Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. Da in­sti­tut­tet for et år si­den kon­sta­te­re­de en vold­som stig­ning i an­tal­let af sko­lebørn med søvn­pro­ble­mer, ad­va­re­de han om, at det kun­ne få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for bør­ne­nes pra­e­sta­tion, so­ci­a­le liv og ge­ne­rel­le triv­sel. Og Vi­dens­råd for Fore­byg­gel­se har net­op ud­gi­vet en stør­re rap­port om søv­nens be­tyd­ning. Og­så her un­der­stre­ger for­sker­ne, at søvn­be­sva­er kan va­e­re de­ci­de­ret livs­far­ligt.

Søvn-syg­dom­me

Søvn­be­sva­er sa­et­tes i for­bin­del­se med en ra­ek­ke syg­dom­me, som ty­pe 2-di­a­be­tes og hjer­te-kar-syg­dom­me, li­ge­som men­ne­sker med dår­lig søvn hyp­pi­ge­re er over­va­eg­ti­ge el­ler ry­ger.

Det kan va­e­re sva­ert at skel­ne mel­lem år­sag og virk­ning, når det ga­el­der sam­men­ha­en­gen mel­lem dår­lig søvn og dår­ligt hel­bred, men for­sker­ne bli­ver me­re og me­re over­be­vi­ste om, at søv­nen er en fak­tor i sig selv. Man sover ik­ke ba­re dår­ligt, for­di man er syg – man bli­ver og­så syg, for­di man sover dår­ligt.

»Ta­ler vi om stress og de­pres­sion, kan vi se, at det of­te er søvn­pro­ble­mer­ne, der kom­mer først. Det er ik­ke det sam­me som, at søv­nen ud­lø­ser stress el­ler de­pres­sion, men vi ved, at en god søvn be­skyt­ter. Sover vi godt, får hjer­nen mu­lig­hed for at ryd­de op og ren­se ud i de til­stan­de, som fø­rer til stress og an­dre men­tale li­del­ser. Sover vi der­i­mod dår­ligt, er der stor ri­si­ko for, at det bi­der sig fast,« si­ger Mi­ka­el Ras­mus­sen.

For ny­lig på­vi­ste en grup­pe hol-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.