Sover du godt?

For­ske­re slår alarm. Søvn­pro­ble­mer er ble­vet al­min­de­li­ge – og­så blandt børn og un­ge i sko­le­al­de­ren

BT - - KENDER DU DET? -

land­ske for­ske­re, at fø­lel­ses­ma­es­sig stress p.g.a. dår­lig søvn kan bli­ve til en kro­nisk alarm­til­stand i krop­pen som den, man ser hos of­re med po­st­trau­ma­tisk stress-syn­drom. I for­sø­get hav­de for­sker­ne set på for­styr­rel­ser af den del af søv­nen, vi kal­der REM-søvn, alt­så den søvn, hvor vi drøm­mer og be­ar­bej­der fø­lel­ser.

»Søvn af en vis la­eng­de og kva­li­tet er nød­ven­dig, hvis vi skal hol­de os sun­de. Desva­er­re er den go­de søvn un­der pres, for­di vi ik­ke pri­o­ri­te­rer den. Vi har an­set søvn for at va­e­re spild af tid, og de fa­ste ram­mer om søv­nen, som vi bl.a. hav­de i in­du­stri­sam­fun­det, hvor døg­net var delt op i ot­te ti­mers ar­bej­de, ot­te ti­mers hvi­le og ot­te ti­mers søvn, er smadret til ato­mer. Nu ka­em­per alt mu­ligt om vo­res op­ma­er­k­som­hed, søv­nen er ble­vet in­di­vi­du­a­li­se­ret, og vi er ud­sat for et vold­somt ar­bejds- og pra­e­sta­tions­pres,« si­ger Mi­ka­el Ras­mus­sen.

Som søvn­vej­le­der kan han ik­ke gø­re no­get ved hver­ken ar­bejds- el­ler pra­e­sta­tions­pres­set. Men han kan hja­el­pe os til at sove bed­re og der­med be­skyt­te os mod ef­fek­ter­ne af pres­set.

»Som sam­fund bur­de vi ta­ge pres­set langt me­re al­vor­ligt. Når så man­ge mi­stri­ves, er der nog­le ram­mer, som ik­ke fun­ge­rer. Det er sva­ert at sove, hvis man har man­ge be­kym­rin­ger og me­get, man skal pra­este­re. I et sundt sam­fund bur­de søvn­pro­ble­mer va­e­re en sja­el­den­hed.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.