Dår­lig søvn stja­e­ler år af dit liv

Pro­ble­mer med at sove er en be­last­ning, der ko­ster men­ne­sker le­ve­år og sam­fun­det mil­li­ar­der af kro­ner. Vi skal ta­ge søv­nen me­re al­vor­ligt, ad­va­rer søvn­vej­le­der

BT - - KENDER DU DET? -

Men selv når for­sker­ne ta­ger høj­de for dét, dør 750 hvert år p.g.a. søvn­pro­ble­mer.

Op­gø­rel­sen vi­ser og­så, at men­ne­sker med al­vor­li­ge søvn­pro­ble­mer har langt fle­re sy­ge­da­ge end dem, der ge­ne­relt sover godt, og at de hyp­pi­ge­re må til la­e­gen, på ho­spi­ta­let el­ler på før­tids­pen­sion.

Dyrt for sam­fun­det

Ud­over at va­e­re en be­last­ning for den en­kel­te, er søvn­pro­ble­mer en dyr af­fa­e­re for sam­fun­det. Hvert år ko­ster dår­lig søvn 20 mia. kr. i be­hand­ling og mi­stet ar­bejds­kraft, an­slår rap­por­ten fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. Rap­por­ten ta­ger dog for­be­hold for, at sam­men­ha­en­gen mel­lem syg­dom og søvn går beg­ge ve­je: Men­ne­sker, som er sy­ge, sover of­te dår­ligt.

Søvn­vej­le­der Mi­ka­el Ras­mus­sen fra ’Cen­ter for stress og triv­sel’ me­ner, at vi er nødt til at ta­ge søv­nen me­re al­vor­ligt. Selv­om det kun er hver tien­de, som stort set al­drig sover godt, si­ger halv­de­len af al­le dan­sker­ne, at de ik­ke fø­ler sig ud­hvi­le­de så tit, som de ger­ne vil­le.

»Tal­le­ne vi­ser med al ty­de­lig­hed, at vo­res søvn er un­der pres, og det er livs­far­ligt.«

Han er glad for, at Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed nu ta­ger søvn­be­sva­er med som selv­sta­en­dig ri­si­ko­fak­tor i syg­doms­byr­den.

»Der er ble­vet me­re op­ma­er­k­som­hed på søv­nen, og jeg hø­rer, at fle­re ar­bejds­plad­ser og­så er ble­vet op­ma­er­k­som­me på, at de­res an­sat­te f.eks. ik­ke for­styr­res om af­te­nen.« Det gi­ver god me­ning: »In­tet be­skyt­ter så godt mod stress og psy­ki­ske pro­ble­mer som at sove godt. Sover man or­dent­ligt, er man og­så bed­re til sit job, tra­ef­fer bed­re be­slut­nin­ger og er en bed­re kol­le­ga,« si­ger Mi­ka­el Ras­mus­sen.

Søvn be­skyt­ter mod stress

Fø­lel­ser og op­le­vel­ser be­ar­bej­des i søv­nen, så krop­pen kan slap­pe af. Sover du ik­ke, kan evt. stress så at si­ge ’sa­et­te sig fast’.

Søvn be­skyt­ter mod de­pres­sion

La­en­ge­re­va­ren­de søvn­pro­ble­mer er of­te et for­var­sel om de­pres­sion. Et dansk forsk­nings­pro­jekt har vist, at de­pres­sion kan hel­bre­des med be­stem­te for­mer for søvn­te­ra­pi, hvor døgn­ryt­men gen­star­tes.

Søvn gør dig klo­ge­re

Det før­ste, der ry­ger ved søvn­man­gel, er ev­nen til at tra­ef­fe go­de be­slut­nin­ger. Når du skal ta­en­ke klart og be­slut­te ra­tio­nelt, bru­ger du den del af hjer­nen, som er yngst og sva­gest. Er du tra­et, fun­ge­rer den dår­ligt.

Søvn gør dig ra­re­re

Det er sva­ert at ha­ve over­skud til an­dre og hja­el­pe en kol­le­ga, en ven el­ler et fa­mile­med­lem, hvis du fø­ler sig tra­et. Det øger ri­si­ko­en for so­ci­al iso­la­tion.

Søvn gør dig sun­de­re

Dår­lig søvn for­bin­des bl.a. med over­va­egt, ty­pe 2-di­a­be­tes og hjer­te-kar-li­del­ser. Sover du godt, er det let­te­re at hol­de en sund livs­stil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.