M

BT - - KENDER DU DET? -

aend, som sover me­get dår­ligt, mi­ster i gen­nem­snit 6,9 le­ve­år, mens dår­lig søvn stja­e­ler 3,4 år fra kvin­der­me. Det vi­ser en op­gø­rel­se fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed.

I alt dør 2.700 dan­ske­re med sto­re søvn­pro­ble­mer hvert år for tid­ligt. Li­ge­som hver tien­de dan­sker har så sto­re søvn­pro­ble­mer, at det går ud over bå­de livskva­li­tet, livsla­eng­de og sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en.

For før­ste gang ind­går søvn i be­reg­nin­ger­ne af syg­doms­byr­den i Dan­mark – på linje med an­dre ri­si­ko­fak­to­rer som over­va­egt, ryg­ning, al­ko­hol og fy­sisk inak­ti­vi­tet.

En stor del af døds­fal­de­ne kan for­kla­res med an­dre ri­si­ko­fak­to­rer – men­ne­sker, som sover skidt, er f.eks. og­så hyp­pi­ge­re ry­ge­re og over­va­eg­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.