F

BT - - DIG OG MIG -

We­e­kend - 24.09.2016 or ny­lig plan­lag­de jeg en rig­tig la­ek­ker af­ten – med god mad. For­di en dej­lig ve­nin­de kom på be­søg. Jeg ud­valg­te nø­je af­tens­ma­den – en som­mer-ud­ga­ve af den fran­ske Coq au vin med fri­ske as­p­ar­ges, ae­r­ter og hvid­vin... Lang­tids-sim­ren så hu­set duf­te­de i ti­me­vis. Frisk­bagt brød. Smukt da­ek­ket bord. Jeg gla­e­de­de mig og brug­te lang tid på for­be­re­del­se, plan­la­eg­ning, ind­køb og ud­fø­rel­se. Re­sul­ta­tet blev der­ef­ter. En uforskam­met dej­lig fre­dag af­ten med god mad og i godt sel­skab med min mand og ve­nin­de.

Mens jeg gik dér og ba­el­ge­de ae­r­ter i mit land­køk­ken, kom jeg til at ta­en­ke på, hvad der vil­le ske, hvis man brug­te li­ge så lang tid på at plan­la­eg­ge god sex.

Et pro­blem, jeg of­te stø­der på i mit ar­bej­de med par, hvis seksu­a­li­tet dril­ler, er over­be­vis­nin­gen om, at sex skal op­stå spon­tant. Alt­så ud af den blå luft.

For­vent­nin­gen er, at man sid­der dér i so­fa­en, og plud­se­lig skyl­ler ly­sten ind over én.

Spon­ta­ni­te­ten er lig med, ’rig­tig’ sex, me­ner de fle­ste. Så skal ly­sten hja­el­pes på vej el­ler plan­la­eg­ges, må der va­e­re no­get galt – med sexlivet og med par­for­hol­det.

Plan­lagt be­ga­er

Men det er helt nor­malt, at ly­sten ik­ke al­tid ’ba­re’ kom­mer. Det er nor­malt, at bå­de kva­li­te­ten og in­ter­val­ler­ne af ens se­xliv bøl­ger op og ned alt ef­ter, hvad der el­lers sker i li­vet.

Desva­er­re er det og­så nor­malt at tro, at sex ik­ke skal el­ler kan va­e­re plan­lagt, for­di det så fø­les una­tur­ligt. Og når no­get fø­les una­tur­ligt, af­skri­ver vi det hur­tigt som ik­ke vel­kom­ment.

Der er ik­ke no­get at si­ge til, at vi ta­en­ker så­dan. For vi har al­drig la­ert an­det. I film og i lit­te­ra­tu­ren er li­der­lig­he­den, be­ga­e­ret, pas­sio­nen og en over­va­el­den­de lyst stort set al­tid til ste­de. Fo­rel­skel­se, be­ga­er og spon­ta­ni­tet hyl­des som ’ae­g­te’ pas­sion, ka­er­lig­hed og sex.

Men helt ae­r­ligt en­der den tan­ke­gang of­te i et mang­len­de se­xliv, hvor bå­de han og hun sav­ner sex, men og­så den fy­si­ske og psy­ki­ske na­er­hed, som en god om­gang la­gen­gym­na­stik of­te gi­ver.

Få end­nu bed­re sex

Nog­le par vil se det som en fal­li­ter­kla­e­ring, at de i pe­ri­o­der er nødt til at plan­la­eg­ge og sa­et­te tid af til sex. Jeg ser det som ka­er­lig­hed. Til sig selv og hin­an­den. Alt an­det godt plan­la­eg­ger vi for at få me­re af det i vo­res liv. Hvor­for ik­ke og­så plan­la­eg­ge sex – ba­re en gang imel­lem? Hvad vil der ske, hvis vi fjer­ner over­be­vis­nin­gen om, at ly­sten til sex al­tid skal op­stå af sig selv? Hvad vil der ske, hvis det er o.k. at da­tosa­et­te, plan­la­eg­ge, for­be­re­de og gø­re sig uma­ge med at ska­be fan­ta­sti­ske ram­mer for en god seksu­el op­le­vel­se? De par, jeg har ar­bej­det med, forta­el­ler om en ge­ne­relt hø­je­re kva­li­tet af sex – bå­de un­der spon­tan og plan­lagt sex, for­di de un­der de plan­lag­te se­an­cer har la­ert me­get om hin­an­dens lyst, og der­for er ble­vet me­get bed­re el­ske­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.