Rast­lø­se

BT - - NYHEDER -

Vo­res ev­ne til at kon­cen­tre­re os om at la­e­se en bog er iføl­ge fle­re un­der­sø­gel­ser for ned­ad­gå­en­de. Bå­de hos sko­le­e­le­ver og voks­ne. En ska­erms la­eng­de på mo­bi­len, og rast­løs­he­den sa­et­ter ind.

»Ta­sk­for­ce Pus­her­stre­et har jo ale­ne i kon­tan­ter kon­fi­ske­ret me­re end 30 mio. kro­ner fra de kri­mi­nel­le, så holdt op i det lys kan vi nok godt ri­si­ke­re at mi­ste et par ka­me­ra­er. Det er ik­ke det, der va­el­ter bud­get­tet.« Mod­stan­de­re af over­våg­ning Ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck, der sid­der i be­sty­rel­sen i Fon­den Frista­den Christiania, som re­pra­e­sen­te­rer de ci­vi­le chri­sti­a­nit­ter, er imod vi­deo­over­våg­ning. Han kal­der det en ’far­lig vej at gå’.

»Jeg har den op­fat­tel­se, at over­våg­ning er en pro­ble­ma­tisk ting og et usik­ker­heds-mo­ment. Det kan be­ty­de, at vi får kon­fron­ta­tio­ner, og vi ri­si­ke­rer jo og­så ba­re, at has­hhand­len spre­der sig til det øv­ri­ge Christiania – for pus­her­ne går jo ba­re rundt om hjør­net,« si­ger ad­vo­kat Knud Folds­cha­ck til BT.

Po­li­ti­di­rek­tør Thor­kild Fog­de me­ner dog, at ka­me­ra-over­våg­nin­gen er et for­søg på at gri­be ind over for has­hhand­ler­ne uden at be­sa­et­te Christiania med po­li­ti­styr­ker.

»Selv om ka­me­ra-over­våg­ning ik­ke er chri­sti­a­nit­ter­nes liv­ret, så er det al­li­ge­vel et for­søg på at gø­re no­get i åben­hed og fa­el­les­skab. Det er jo dem selv, der har sagt ’køb je­res hash et an­det sted,’« si­ger Thor­kild Fog­de. To po­li­ti­folk bli­ver ramt af skud un­der en ru­ti­ne­op­ga­ve på Christiania om­kring klok­ken 23 ons­dag 31. au­gust. Den ene bli­ver ramt i ho­ve­d­et, den an­den bli­ver ramt i be­net. En ci­vil per­son bli­ver og­så ramt i be­net. Den mista­enk­te i sa­gen, en 25-årig mand, bli­ver ef­ter en in­tens men­ne­skej­agt an­holdt i Tår­n­by på Ama­ger tid­ligt tors­dag 1. sep­tem­ber. Man­den bli­ver skudt af po­li­ti­et i for­bin­del­se med an­hol­del­sen og dør nat­ten til fre­dag 2. sep­tem­ber af si­ne kva­e­stel­ser. Iføl­ge Kø­ben­havns Po­li­ti hav­de den mista­enk­te for­bin­del­se til den or­ga­ni­se­re­de has­hhan­del på Christiania. Fre­dag 2. sep­tem­ber klok­ken ni går en grup­pe chri­sti­a­nit­ter i gang med at ri­ve has­h­bo­der­ne i Pus­her­stre­et ned. Fre­dag 23 sep­tem­ber ha­en­ger po­li­ti­et ka­me­ra­er op i Pus­her­stre­et på Christiania. Ef­ter få ti­mer bli­ver de re­vet ned igen af ukend­te per­so­ner. Po­li­ti­et in­stal­le­re­de i går mor­ges igen to ka­me­ra­er på frista­den. Li­ge­som fre­dag gik der ik­ke man­ge ti­mer, før ukend­te per­so­ner igen pil­le­de over­våg­nin­gen ned. /ritzau/larh

SØNDAG 25. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.