CHEFENS FARVEL

BT - - NYHEDER -

hun ak­tiv som fored­rags­hol­der.

For­ri­ge we­e­kend skul­le Han­ne Bech Han­sen ha­ve holdt et fored­rag om tryg­hed på Rø­d­ov­re Bi­bli­o­tek for an­sat­te i Rø­d­ov­re Kom­mu­ne. Men hun duk­ke­de al­drig op til fored­ra­get, og meld­te ik­ke af­bud.

Den føl­gen­de tirs­dag med­del­te fa­mi­li­en via Ritzaus Bu­reau, at den tid­li­ge­re po­li­ti­di­rek­tør var af­gå­et ved døden. Han­ne Bech Han­sen blev 77 år.

Den nøj­ag­ti­ge dødsår­sag og døds­tids­punk­tet blev ik­ke na­evnt.

En kil­de ta­et på Han­ne Bech Han­sen for­tal­te i går til BT, at hun dø­de i sit hjem som føl­ge af et hjer­te­til­fa­el­de. Det var i går ik­ke mu­ligt for BT at få op­lys­nin­gen be­kra­ef­tet af Han­ne Bech Han­sens søn.

Døden kom pludseligt. In­gen af de per­so­ner i Han­ne Be­chs om­gangskreds, BT har talt med, har no­get kend­skab til, at hun var syg el­ler hav­de hjer­te­pro­ble­mer for­ud for sin død. Der­for kom døds­fal­det som et chok for hen­des tid­li­ge­re kol­le­ga Per Lar­sen, der i en år­ra­ek­ke kør­te et par­løb med Han­ne Bech Han­sen, da hun var po­li­ti­di­rek­tør, og han var chef­po­li­ti­in­spek­tør i Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Det kom som et lyn fra en klar him­mel,«« si­ger Per Lar­sen.

Han­ne Bech Han­sen be­stred po­sten som po­li­ti­di­rek­tør ved Kø­ben­havns Po­li­ti fra 1995, og ind­til hun gik på pen­sion i 2009.

Si­den var hun for­fat­te­ren til de tre kri­mi­nal­ro­ma­ner: ‘La­sten’ i 2010, ‘Ope­ra­tion Da­ca­po’ i 2011 og ‘Un­der ro­sen’ i 2014.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.