Fil­tre på bus­ser svig­ter

BT - - NYHEDER -

»Nog­le bus­ser med fil­tre var sor­te af sod i ud­stød­nin­gen og gav over­ra­sken­de hø­je par­ti­ke­l­ud­led­nin­ger, hvil­ket ik­ke bur­de fo­re­kom­me, hvis fil­tre­ne var fuldt ud funk­tio­nel­le. Vo­res tid­li­ge­re må­lin­ger på nye par­ti­kel­fil­tre lig­ger på un­der 10.000, når de vir­ker per­fekt,« si­ger Kå­re Press-Kri­sten­sen, der er in­ge­ni­ør og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved Det Øko­lo­gi­ske Råd. Det bør un­der­sø­ges »Vi kan i hvert fald kon­klu­de­re, at der er me­get for­skel­lig fil­ter­kva­li­tet. Og at det bør un­der­sø­ges, om fil­tre­ne fort­sat kan op­fyl­de gra­en­se­va­er­di­en ef­ter na­e­sten et års drift i de kø­ben­havn­ske ga­der,« si­ger han.

Og­så se­ni­o­r­for­sker Ste­en Solvang Jen­sen fra Na­tio­nalt Cen­ter for Mil­jø og Ener­gi (DCE) ved Aar­hus Uni­ver­si­tet un­drer sig: »Vi ved, at par­ti­kel­fil­tre­ne kan fun­ge­re me­get ef­fek­tivt, hvis de vir­ker. Der­for kan no­get ty­de på, at par­ti­kel­fil­tre­ne ik­ke fun­ge­rer op­ti­malt. Det kan blandt an­det skyl­des mang­len­de ved­li­ge­hol­del­se,« si­ger han.

»At der er sod af­lej­ret i ud­stød­nings­rø­ret, in­di­ke­rer og­så, at der kan va­e­re et pro­blem. Så det pe­ger i ret­ning af, at fil­tre­ne ik­ke vir­ker op­ti­malt,« si­ger Ste­en Solvang Jen­sen.

Jes­per Schramm, der er pro­fes­sor ved DTU, si­ger at det ‘ty­der på, at de slet ik­ke er så ef­fek­ti­ve, som man kun­ne hå­be’. Nog­le bus­ser med fil­tre var sor­te af sod i ud­stød­nin­gen og gav over­ra­sken­de hø­je par­ti­ke­l­ud­led­nin­ger Kå­re Press-Kri­sten­sen, in­ge­ni­ør og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver ved Det Øko­lo­gi­ske Råd

»Man kun­ne godt få den mi­stan­ke, at der er sket et el­ler an­det med de her par­ti­kel­fil­tre un­der­vejs. Der er grund til en be­ret­ti­get mi­stan­ke om, at de ik­ke vir­ker, som de skal. Det ly­der ma­er­ke­ligt, at der er så stor for­skel, så det bør un­der­sø­ges,« si­ger Jes­per Schramm. Movia sva­rer BT har måt­tet nø­jes med et skrift­ligt svar fra Movia, hvor cen­ter­chef Sø­ren Eng­lund skri­ver:

»De for­skel­li­ge re­sul­ta­ter kan skyl­des for­skel­li­ge må­le­me­to­der. Det er dog vo­res vur­de­ring, at bus­ser­ne over­hol­der ga­el­den­de krav for ud­led­ning af par­tik­ler.

Vi er imid­ler­tid in­ter­es­se­re­de i at un­der­sø­ge kla­ger, og vi har der­for bedt filt­er­fir­ma­et, der har op­gra­de­ret bus­ser­ne, om at te­ste, at fil­tre­ne sta­dig fun­ge­rer kor­rekt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.