Fogh rev­ser Oba­ma

BT - - NYHEDER -

LEDERSKAB

»Ik­ke de­sto min­dre står det klart, at for Oba­ma er mi­li­ta­er ak­tion no­get, han kun tø­ven­de gri­ber til, og kun ef­ter at al­le an­dre mu­lig­he­der er udtømt – og det har opild­net USAs fjen­der,« skri­ver han.

Hans bud­skab er, at USA på grund af sin stør­rel­se og mi­li­ta­e­re styr­ke har pligt til at for­sva­re og frem­me de prin­cip­per, som frie sam­fund byg­ger på. Når USA tø­ver, går det galt. Det så man i Rwan­da, i Bos­ni­en og i Sy­ri­en, og re­sul­ta­tet var fol­ked­rab. Utro­va­er­dig su­per­magt I den lang­va­ri­ge sy­ri­ske kon­flikt har Oba­mas mang­len­de hand­le­kraft va­e­ret en ka­ta­stro­fe. Ik­ke kun for den sy­ri­ske be­folk­ning, men og­så for su­per­mag­tens egen tro­va­er­dig­hed.

»Uan­set hvil­ke mo­ti­ver han hav­de, er der in­gen tvivl om, at be­slut­nin­gen om ik­ke at slå til mod Sy­ri­en var et af­gø­ren­de, al­vor­ligt og va­rigt slag mod USAs tro­va­er­dig­hed blandt så­vel ven­ner – Frank­rig og de tra­di­tio­nel­le al­li­e­re­de i re­gio­nen – som fjen­der,« skri­ver Fogh.

Et af­gø­ren­de øje­blik var, da Oba­ma i 2013 først ad­va­re­de den sy­ri­ske dik­ta­tor Bas­har al-As­sad om, at han over­skred en ’rød linje’, hvis han brug­te ke­mi­ske vå­ben mod sin egen be­folk­ning. Så vil­le USA gri­be ind mi­li­ta­ert.

Men da det kom til styk­ket, ef­ter at As­sad hav­de af­fy­ret ke­mi­ske vå- ben mod ind­byg­ger­ne i den lil­le by Ghou­ta, af­ly­ste Ba­ra­ck Oba­ma i sidste øje­blik et plan­lagt ame­ri­kansk an­greb.

Den slags af­tvin­ger ik­ke respekt i Fog­hs ka­rak­ter­bog.

Han hu­sker da­gen som det tids­punkt, da Oba­ma lod Mel­le­mø­sten gli­de ud af USAs ha­en­der og gav Rusland mu­lig­hed for at vin­de fod­fa­e­ste i re­gio­nen.

Trods kri­tik­ken af Oba­mas ik­ke­in­ter­ven­tion, som han me­ner kan for­kla­res med, at den ame­ri­kan­ske be­folk­ning er tra­et af kri­ge, un­der­stre­ger Fogh, at han på det per­son­li­ge plan har et godt for­hold til Oba­ma. For Oba­ma er mi­li­ta­er ak­tion no­get, han kun tø­ven­de gri­ber til, og kun ef­ter, at al­le an­dre mu­lig­he­der er udtømt – og det har opild­net USAs fjen­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.