En stor m

Kon­ser­va­ti­ve til lands­råd: Stå­en­de bi­fald til Pa­pe trods sma­ek i må­lin­ger

BT - - NYHEDER -

K-LANDS­RÅD Ef­ter et ned­slå­en­de valg og end­nu va­er­re må­lin­ger på om­kring tre pro­cent er der ik­ke me­get at gi­ve af, hvis Nye Bor­ger­li­ge fort­sa­et­ter de­res vej mod Fol­ke­tin­get. Al­li­ge­vel var der stå­en­de bi­fald til Sø­ren Pa­pe Poul­sen (K), da han i går gik på ta­ler­sto­len i Her­ning Kon­gres­cen­ter til De Kon­ser­va­ti­ves lands­råd. Her for­søg­te den kon­ser­va­ti­ve for­mand – uden ma­nuskript – at ham­re ma­er­kesa­ger­ne om la­ve­re bo­ligskat, Cat­he­ri­ne An­der­berg, 21 år Mo­del og ma­keup-ar­tist fra Sve­ri­ge. Har dyr­ket Cos­play i seks år. Her som Prin­ses­se Leia fra Star Wars fle­re pen­ge til for­svar og po­li­ti samt en kon­se­kvent ud­la­en­din­gepo­li­tik fast i hår­de ci­ta­ter.

Den sti­gen­de grund­skyld blev kaldt ’fuld­sta­en­dig van­vit­tig’. Og Pa­pe gen­tog til stort bi­fald, at der ik­ke bli­ver no­gen 2025-af­ta­le med De Kon­ser­va­ti­ve uden for­bed­rin­ger for bo­li­ge­jer­ne.

»Jeg me­ner, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti lig­ger, hvor vi skal lig­ge, når vi ta­ler bo­li­ge­je­re, for­svar og po­li­ti. Og jeg tror, bag­lan­det er ret eni­ge i kur­sen. Det er det, jeg får til­ken­de­gi­vet,« si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Og det er sva­ert at op­dri­ve kon­ser­va­ti­ve, som åbent vil kri­ti­se­re en par­ti­for­mand, der står med ryg­gen mod spa­er­re­gra­en­sen. In­gen har lyst til at få skyl­den, hvis det skul­le gå helt galt for par­ti­et. In­tet gen­nem­brud Trods den in­ter­ne op­bak­ning er det dog ik­ke lyk­kes den tid­li­ge­re Vi­borg-borg­me­ster at bry­de igen­nem på land­s­plan og til­tra­ek­ke nye va­el­ge­re.

Og nu er Nye Bor­ger­li­ge for al­vor ved at ma­ni­feste­re sig som en po­ten­ti­el trus­sel mod par­tiets seks man­da­ter på Chri­sti­ans­borg.

Nye Bor­ger­li­ges front­fi­gur Per­nil­le Ver­mund er tid­li­ge­re kon­ser­va­tiv Fol­ke­tings-kan­di­dat. Hun op­nå­e­de dog ik­ke valg og stif­te­de i ste­det op­rin­de­ligt det nye par­ti un­der nav­net ’Vi kon­ser­va­ti­ve’.

No­get der i kon­ser­va­ti­ve ører lød som en di­rek­te krig­ser­kla­e­ring mod et af de fi­re gam­le par­ti­er på Chri­sti­ans­borg.

Borg­me­ster i Hø­je Taa­strup Kom­mu­ne Mi­cha­el Zieg­ler (K) af­vi­ser dog, at Nye Bor­ger­li­ge med sin nu­va­e­ren­de po­li­ti­ske linje kan fjer­ne de sidste og af­gø­ren­de va­el­ge­re fra De Kon­ser­va­ti­ve.

»Det tror jeg slet, slet ik­ke. Va­el­ger­van­drin­ger­ne til Nye Bor­ger­li­ge kom­mer slet ik­ke fra De Kon­ser­va­ti­ve. De kom­mer fra Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce. Der er et me­get lil­le over­lap mel­lem de­res og vo­res po­li­ti­ske syns­punk­ter, så det er jeg slet ik­ke ban­ge for,« si­ger Mi­cha­el Zieg­ler.

I nog­le de­le af K hå­ber man, at Nye Bor­ger­li­ge frem for en åben­lys trus­sel, kan bli­ve en skjult hja­elp.

Hå­bet er, at Ver­mund kan tra­ek­ke Thu­le­sen Da­hl så langt til høj­re, at nog­le af de fra­fald­ne kon­ser­va­ti­ve vil ven­de til­ba­ge til Pa­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.