’Tak’

BT - - NYHEDER -

HVERDAGENS HELTE Ef­ter at ha­ve bra­ek­ket sin nak­ke un­der en fa­mi­lie­fe­rie i Thailand måt­te den tid­li­ge­re køk­ken­chef i kon­ge­hu­set Jes­per Vol­l­mer hur­tigt ind­la­eg­ges og ope­re­res på ho­spi­ta­let. Ind­la­eg­gel­sen på sy­ge­hu­set gjor­de stort ind­tryk på bå­de Jes­per Vol­l­mer og hu­stru­en An­net­te Hei­ck. Det ses på par­rets In­s­ta­gram-pro­fi­ler, hvor de beg­ge har of­fent­lig­gjort en tekst, som Jes­per Vol­l­mer har for­fat­tet. I bil­led­tek­sten hyl­des de sy­geple­jer­sker, der hjalp 42-åri­ge Jes­per Vol­l­mer gen­nem den hår­de tid på ho­spi­ta­let ef­ter den vold­som­me ulyk­ke.

»Der er så me­get for­fa­er­de­ligt at ta­en­ke til­ba­ge på ef­ter ulyk­ken. Men der er og­så rig­tig me­get godt... Ta­enk på de men­ne­sker, der er om­kring dig umid­del­bart ef­ter en ulyk­ke. Man er pa­ra­ly­se­ret af frygt for frem­ti­den. AEng­ste­lig i en­hver tan­ke om: Hvad nu hvis. Men de sy­geple­jer­sker, der ta­ger sig af dig, kan va­e­re dem, som gør en for­skel på, om du en­der i et sort hul el­ler kom­mer op­ti­mi­stisk gen­nem den før­ste hår­de tid. Gud­ske­lov for, at vi har folk som dem, der vil va­e­re der for os, når det går helt galt. Tak for jer,« skri­ver Jes­per Vol­l­mer på In­s­ta­gram.

Til tek­sten har den tid­li­ge­re roy­a­le kok lagt et bil­le­de op, hvor man kan se ham lig­ge i en ho­spi­tal­seng om­gi­vet af tre sy­geple­jer­sker. Bå­de Jes­per Vol­l­mer og hu­stru­en An­net­te Hei­ck af­slut­ter tek­sten med at bru­ge hash­tag­get »vi hyl­der sy­geple­jer­sker«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.