Høj­re­flø­jens nye

BT - - NYHEDER -

FORTID sig til ar­ki­tekt, og ind­til for ny­lig har hun dre­vet et ar­ki­tekt­fir­ma med sin eks­mand, som hun blev skilt fra for fem år si­den.

En skils­mis­se, der, iføl­ge hen­de selv, var sa­er­de­les hård. Nu blev hun ale­ne­mor med tre små børn, skul­le pas­se et fuld­tidsjob og gå til se­ne by­rå­ds­mø­der om af­te­nen. Det he­le blev for me­get, og hun sag­de stop ved at tra­e­de ud af by­rå­det i 2012.

Selv­om eks­man­den flyt­te­de ud af hu­set, har de, iføl­ge Per­nil­le Ver­mund, va­e­ret go­de skils­mis­se­fora­el­dre.

Hun er glad for, at skils­mis­sen fo­re­gik på en or­dent­lig må­de i for­hold til bør­ne­ne, som de i dag de­les om,

Og net­op ’or­dent­lig­hed’ be­ty­der alt for Per­nil­le Ver­mund. Der­for bli­ver hun sta­er­kt for­ar­get, når un­ge med ind­van­drer­bag­grund øde­la­eg­ger de­res frem­tid ved at la­ve bal­la­de.

Fora­el­dre har et alt­af­gø­ren­de an­svar, når det kom­mer til op­dra­gel­se, me­ner hun.

Det kan Bir­git­te Vin­ding be­kra­ef­te. Hun har va­e­ret Per­nil­le Ver­munds ve­nin­de, si­den de for cir­ka 10 år si­den faldt i snak til en sam­men­komst i bør­ne­ha­ven, hvor de beg­ge hav­de un­ger. Al­le­re­de den­gang ma­er­ke­de Bir­git­te Vin­ding hen­des prin­cip­fast­hed.

»Vi tal­te om bør­ne­op­dra­gel­se. Hun for­tal­te, at når hen­des tre dren­ge kom­mer og spør­ger hen­de, om de må få nog­le ting, så forta­el­ler hun dem al­tid, at der først skal tje­nes pen­ge og be­ta­les reg­nin­ger, og først der­ef­ter kan det kom­me på ta­le, så­fremt de og­så selv yder en ind­sats. Hun er ik­ke en streng mor, men hun har si­ne prin­cip­per,« si­ger Bir­git­te Vin­ding. ’Ly­sen­de ta­lent’ Det var Bir­git­te Vin­ding, som op til kom­mu­nalval­get i 2009 fik Per­nil­le Ver­mund til at stil­le op for De Kon­ser­va­ti­ve.

Bir­git­te Vin­ding var an­sat i par­tiets pres­se­tje­ne­ste, og hun kun­ne se et ’ly­sen­de po­li­tisk ta­lent’ i ar­ki­tek­ten.

Iføl­ge Bir­git­te Vin­ding er der in­gen tvivl om, at Per­nil­le Ver­mund me­ner det, hun si­ger. Hun er dog enig i, at Per­nil­le Ver­mund og­så har ryk­ket sig po­li­tisk, si­den hun sad i Hels­in­gør By­råd.

Men det har Dan­mark og­så, på­pe­ger Bir­git­te Vin­ding og hen­vi­ser til flygt­nin­ge-ud­for­drin­ger­ne.

Den 40-åri­ge par­ti­for­mand har sid­det ba­det i me­di­er­nes blitzlys det me­ste af den for­gang­ne uge, men på trods af at me­di­er­ne har man­ge fo­re­stil­lin­ger om, hvem Per­nil­le Ver­mund er, så ved fa­mi­li­en bedst, un­der­stre­ger lil­le­sø­ster Mia Es­per­sen.

»Per­nil­le har måt­tet hø­re me­get for, at hun kø­rer rundt i en Jagu­ar. Men det er en bil, hun har få­et af vo­res far. Per­nil­le har al­tid sat ta­e­ring ef­ter na­e­ring, og det gør hun sta­dig,« un­der­stre­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.