En gang til for Vig­go Fi­s­cher...

BT - - DEBAT -

KOMMENTAR

VAR DET EN ’lil­le Vig­go Fi­s­cher’, Se og Hørs tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Hen­rik Qvortrup le­ve­re­de, da han i ugens løb blev af­hørt i det, der er ble­vet kaldt Dan­marks stør­ste me­di­eskan­da­le? Bå­de i ret­ten og i en tid­li­ge­re af­hø­ring har Qvortrup haft gan­ske sva­ert ved at hu­ske mø­der, mail og an­dre be­gi­ven­he­der, der har no­get at gø­re med det, han er til­talt for. Nem­lig at va­e­re an­svar­lig for af­ta­len om, at ’tys-tys-kil­den’ skul­le over­vå­ge hund­re­de­vis af kend­te og kon­ge­li­ge for Se og Hør. HVAD VAR DET nu li­ge med ham Vig­go Fi­s­cher? Jo, det var den kon­ser­va­ti­ve MFer, der i et for­søg på at støtte ju­stits­mi­ni­ster Erik Nin­nHan­sen i Ta­milsa­gen i 1993 fik akut hukom­mel­ses­tab og øjen­syn­ligt 107 gan­ge i ret­ten sva­re­de, at det kun­ne han ’ik­ke hu­ske’ el­ler det ’erin­drer jeg ik­ke’. Til stor moro og for­ar­gel­se i of­fent­lig­he­den og hos de jour­na­li­ster, der da­ek­ke­de sa­gen. Her­un­der Hen­rik Qvortrup. I sin erin­drings­bog fra 2014 be­skri­ver Qvortrup Vig­go Fi­s­chers hukom­mel­ses­kol­laps: ’For så vidt var han (Fi­s­cher) i sin go­de ret til det; in­gen kan tvin­ges til at si­ge me­re, end de er i stand til at hu­ske’, skrev Qvortrup og ta­enk­te må­ske end­da frem på sin egen rol­le på an­kla­ge­ba­en­ken nog­le år Olav Skaa­ning An­der­sen, se­ne­re. Hvem ved? AFHØRINGEN I RET­TEN i Glo­strup gav man­ge ek­semp­ler på Qvortrups hukom­mel­ses­tab, og det sam­me var åben­bart til­fa­el­det i en tid­li­ge­re po­li­ti-af­hø­ring. Ankla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen op­reg­ne­de ik­ke min­dre end 16 til­fa­el­de, hvor Qvortrup desva­er­re ik­ke kun­ne hu­ske, hvad der var sket. No­gen­lun­de det sam­me er over­gå­et Kim Hen­nings­en, der var che­fre­dak­tør på Se og Hør i fi­re år. Hans erin­dring svig­te­de ham og­så en del gan­ge un­der­vejs, men Hen­nings­en kan va­e­re und­skyldt. Un­der rets­mø­det i ons­dags la­e­ste Hen­nings­en en er­kla­e­ring op, der for­tal­te om hans ind­la­eg­gel­se på en psy­ki­a­trisk af­de­ling i 2013 og 2014. Her blev han be­hand­let med elek­tro­chok, som har den ke­de­li­ge bi­virk­ning, at man kan mi­ste hukom­mel­sen. Det af­sted­kom nog­le spøj­se si­tu­a­tio­ner i retslo­ka­let i Glo­strup. Først kun­ne Hen­nings­en ik­ke hu­ske, at han med Al­ler-di­rek­tør Per Ing­dal hav­de drøf­tet, at de skul­le stop­pe sam­ar­bej­det med ’tys-tyskil­den. Se­ne­re - da der blev frem­lagt en mail, hvor Hen­nings­en selv hav­de skre­vet det mod­sat­te - aen­dre­de han for­kla­ring... CHEFREDAKTØRERNE QVORTRUP OG JENS ROHDE Hen­nings­en har sva­ert ved at hu­ske, og så hol­der de kramp­ag­tigt fast i, at ’tys-tys-kil­den’ skam ba­re var en helt nor­mal kil­de. Lad os li­ge ta­ge den igen: ’Tys-tys-kil­den’, Pe­ter Bo Hen­rik­sen, der fra sin po­si­tion som it-eks­pert i Nets over­vå­ge­de fle­re hund­re­de kend­te og kon­ge­li­ge via kre­dit­kort, var blot en helt al­min­de­lig kil­de på linje med en mas­se an­dre. Sam­ti­dig skal man for­stå, at den slags fo­re­går på al­le me­di­er hver dag i he­le Dan­mark. Jeg ved, at det er til­ladt som til­talt at be­skyt­te sig selv i ret­ten. Respekt for det. Men det er alt­så en gan­ske al­vor­lig om­skriv­ning af de fak­ti­ske for­hold i me­di­e­in­du­stri­en i Dan­mark an­no 2016.

Skal man over­ve­je at bru­ge en så kon­tro­ver­si­el kil­de, skal det va­e­re for at op­ly­se om sa­ger, der har of­fent­lig in­ter­es­se

DET ER IK­KE en al­min­de­lig kil­de, der så sy­ste­ma­tisk gen­nem fle­re år har kun­net over­vå­ge folks mind­ste be­va­e­gel­se. Det er en helt ek­stra­or­di­na­er kil­de. Og en gan­ske ek­stra­or­di­na­er me­to­de. Skal man som me­die over­ve­je at bru­ge den slags in­for­ma­tio­ner, skal det va­e­re for at op­ly­se om sa­ger, der har klar of­fent­lig in­ter­es­se. Det har hver­ken Li­ne Bauns ro­man­ce i Rom el­ler Jan­ni Spies’ luksu­sind­købsva­ner. Og det bur­de Qvortrup og Hen­nings­en si­ge højt og klart. Og­så for de­res egen selv­respekts skyld.

HVAD ER PROBLEMET?

Med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet for De Ra­di­ka­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.