’Jeg er ked af min grå­dig­hed’

BT - - NYHEDER -

den yng­ste borg­me­ster i lan­det, der oven i kø­bet fik for­dre­vet me­re end 90 års so­ci­al­de­mo­kra­tisk sty­re i fa­est­nings­by­en i Syd­jyl­land, da Ven­stre vandt val­get i 2009.

Men den loven­de ven­stre­mand tab­te det he­le i sin am­bi­tion om at få gen­nem­trum­fet si­ne po­li­ti­ske vi­sio­ner for hjem­by­en Fre­de­ri­cia sam­ti­dig med, at hans åre­lan­ge mor­fin­mis­brug blev af­slø­ret. Stof­mis­bru­ger »Det kan godt va­e­re, at når man får mag­ten, vil man det så me­get, at det en­der med at gå galt, som det ske­te for mig. Men det var ik­ke kun den po­li­ti­ske grå­dig­hed, der gjor­de det,« si­ger Tho­mas Ban­ke til BT.

Det var nem­lig og­så hans åre­lan­ge stof­mis­brug, der var med til at brin­ge hans po­li­ti­ske stjer­ne til fald. Da han blev gå­et som borg­me­ster i ja­nu­ar 2013, vil­le han kun er­ken­de, at han hav­de ta­get mor­fin for at dul­me smer­ter­ne i for­bin­del­se med tand­pi­ne. Men nu er­ken­der han sit stof­mis­brug.

»Der var et smer­testil­len­de for­løb, som var af en så­dan art, at jeg ik­ke af egen drift kun­ne stop­pe fra den ene dag til an­den. Og ja, jeg hav­de et af­ha­en­gig­heds­for­hold til de pra­e­pa­ra­ter, der va­re­de on and off i en ra­ek­ke år,« til­står han i pro­gram­met.

I dag si­ger den 35-åri­ge tid­li­ge­re borg­me­ster til BT, at han er fuld­sta­en­digt ude af sit stof­mis­brug.

»Jeg er ik­ke ak­tiv narko­man, for jeg er ik­ke la­en­ge­re be­ram­met af at ind­ta­ge smer­testil­len­de pra­e­pa­ra­ter. Det er ik­ke la­en­ge­re en del af mit liv,« fast­slår han.

Men el­lers er den de­tro­ni­se­re­de borg­me­ster få­ma­elt, for­di he­le hi­sto­ri­en om hans po­li­ti­ske liv og stof­mis­bru­get vil bli­ve be­skre­vet i en helt ny bog, der ud­kom­mer til fe­bru­ar, som Hen­rik Qvortrup sta­dig er i gang med at skri­ve. Jeg er ik­ke ak­tiv narko­man

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.