GU­I­DE

BT - - NYHEDER -

Nu får jeg at vi­de, om en kli­ent har lang­som­me el­ler hur­ti­ge fi­bre i krop­pen, skal tra­e­ne tungt el­ler med me­re ud­hol­den­hed, samt hvad kli­en­tens ska­des­ri­si­ko er. Det er fan­ta­stisk brug­bart Bet­ti­na Borg, per­son­lig tra­e­ner Uan­set om du har ta­lent for styr­ke el­ler ej, vil du ha­ve gavn af at styr­ke­tra­e­ne. Og dit­to for ud­hol­den­hed Mar­tin Kreutzer, tra­e­nings­vej­le­der Vil du vi­de, om di­ne ge­ner gør dig god til ud­hol­den­heds­tra­e­ning el­ler styr­ke­tra­e­ning, er der fle­re mu­lig­he­der. Ame­ri­kan­ske DNA Fit er den før­ste og stør­ste ud­by­der af gen­test til traening. Te­sten forta­el­ler dig des­u­den om din ska­des­ri­si­ko og di­ne kost­be­hov – alt­så hvor­dan din krop re­a­ge­rer på kul­hy­dra­ter, fedt og lak­to­se samt din kof­fe­in­følsom­hed og dit be­hov for an­tioxi­dan­ter og om­e­ga 3. Te­sten ko­ster ca. 2.500 kro­ner for den sto­re pak­ke med kost og traening. Hvis du kun vil ha­ve in­fo om traening, kan du nø­jes med at be­ta­le 1.200 kro­ner. En dansk pen­dant kom­mer fra fir­ma­et At­h­ge­ne, hvor du ud­over op­lys­nin­ger om din tra­e­nings- og kost­ge­ne­tik og­så får vi­den om dit søvn­be­hov. Den dan­ske test ko­ster 1.500 kro­ner. Vil du kun ha­ve kost­in­for­ma­tio­ner og ik­ke traening med i pak­ken, kan du gå til DNA Fit, som til­by­der tre kost­test med va­ri­e­ren­de ind­hold til pri­ser fra 1.000 til 2.000 kro­ner. Hvis du hel­le­re vil ha­ve en dansk va­ri­ant, kan du gå til Di­et&Ge­nes, hvor den mind­ste Light-test kun giver in­for­ma­tion om over­va­egt og over­spis­ning. Den ko­ster 1.695 kro­ner. Er du pa­rat til at be­ta­le me­re, får du tra­e­nings­op­lys­nin­ger oveni plus va­ri­e­ren­de grad af per­son­lig kost- og tra­e­nings­vej­led­ning. Vil du og­så ha­ve per­son­lig co­a­ching, skal du op i Pre­mi­um-pak­ken til 2.995 kro­ner. For ti­den for­skes der in­tenst i kort­la­eg­ning af tarmbakterier og de­res be­tyd­ning for fed­me, åre­for­kal­k­ning, for­hø­jet blod­tryk, gigt, al­ler­gi, angst, au­tis­me, de­pres­sion osv. Ubio­me er et ame­ri­kansk fir­ma, der til­by­der dna-se­kven­te­ring af din så­kald­te tarm­mi­kro­bi­o­ta. Te­sten, en af­fø­rings­prø­ve, som du sen­der til et la­bo­ra­to­ri­um i USA, forta­el­ler dig ik­ke, om din tarm­bak­te­ri­e­sam­men­sa­et­ning vil gi­ve dig spe­ci­fik­ke sygdomme, for det kan hver­ken te­sten el­ler forsk­nin­gen klar­la­eg­ge end­nu, men te­sten forta­el­ler dig, om du har en mi­kro­bi­o­ta, der gør dig sund og mod­stands­dyg­tig Har du en gen­va­ri­ant, der giver dig høj ri­si­ko for alzhei­mer, par­kin­son, bryst­kra­eft el­ler blod­prop­per? Det ame­ri­kan­ske fir­ma 23and­me til­by­der gen­test, der giver svar på sygdomme, du ri­si­ke­rer at ud­vik­le. Te­sten er kon­tro­ver­si­el, for hvad sker der, hvis du ik­ke har gen­va­ri­an­ten for bryst­kra­eft? Hol­der du så op med at tjek­ke di­ne bryster for knu­der? Det er pro­ble­ma­tisk, for­di al­le kan ud­vik­le bryst­kra­eft uan­set gen­va­ri­ant. Af sam­me grund har de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der i for­hold til syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er. Ubio­mes test ko­ster ca. 600 kro­ner. Du kan og­så va­el­ge den sto­re pak­ke, hvor du og­så ta­ger prø­ver fra din mund, na­e­se, køns­de­le og hud og får svar på, om din bak­te­ri­e­sam­men­sa­et­ning er sund dis­se ste­der el­ler ej. Den ko­ster ca. 2.600 kro­ner. Du får ik­ke at vi­de, hvor­dan du for­bed­rer din bak­te­ri­e­sam­men­sa­et­ning, for den vi­den har man ik­ke end­nu. Men du kan se, hvor di­ne tarmbakterier lig­ger i for­hold til ‘nor­ma­len’. Du kan og­så sam­men­lig­ne di­ne tal med ve­ge­ta­rer, over­va­eg­ti­ge, al­ko­ho­li­ke­re og sun­de men­ne­skers tarmbakterier. for­budt 23and­me at sa­el­ge test, der giver svar på sygdomme. Men te­sten er ik­ke for­budt i Eu­ro­pa, så som dan­sker kan du sta­dig kø­be den for ca. 1.500 kro­ner. Med i pak­ken får du og­så in­for­ma­tion om, hvil­ke an­dre men­ne­sker du er ge­ne­tisk be­sla­eg­tet med rundt om­kring i ver­den. En an­den ud­by­der er fir­ma­et DNA Li­fe, hvor te­sten dog kun sa­el­ges gen­nem cer­ti­fi­ce­re­de DNA Li­fe-rå­d­gi­ve­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.