Vi UK-shop­per me­re ef­ter bre­xit

BT - - NYHEDER -

Ef­ter bri­ter­ne 23. ju­ni i år stem­te for at for­la­de EU, pe­ger en ny ana­ly­se fra Fore­nin­gen for Dansk In­ter­net Han­del, FDIH, nu bl.a. på, at bre­xit har sat fut i dan­sker­nes shop­pe­lyst i uden­land­ske net­bu­tik­ker. Det skri­ver fi­nans.dk

Et af de sto­re spørgs­mål ef­ter af­stem­nin­gen har va­e­ret, hvad det bri­ti­ske punds ef­ter­føl­gen­de ned­t­ur vil­le be­ty­de for de dan­ske virk­som­he­der og for­bru­ge­re, og nu er sva­re­ne alt­så be­gyndt at rul­le ind.

Fi­nans.dk skri­ver, at i de sidste 12 må­ne­der op til af­stem­nin­gen lag­de de dan­ske for­bru­ge­re i gen­nem­snit 4,6 pct. af de­res for­brug i en­gel­ske bu­tik­ker, men i de to må­ne­der ef­ter bre­xit steg an­de­len mar­kant med ca. en fjer­de­del til 5,6 pct.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.