Dan­sker­ne er klar til at drop­pe en­gangs­pla­stikpo­ser

BT - - NYHEDER -

VANDFORURENING I Dan­mark kan langt de fle­ste pla­stikpo­ser bru­ges fle­re gan­ge, og an­de­len af en­gangs­po­ser, som man ken­der fra blandt an­det pizze­ri­a­er og kio­sker, ud­gør kun en min­dre del. Al­li­ge­vel sy­nes et mar­kant fler­tal af dan­sker­ne, at det er en god idé helt at for­by­de en­gangs­po­ser af plast, vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen IDA. Frank­rig ind­før­te 1. juli i år en lov mod en­gangs­po­ser af plast. I ste­det kan fransk­ma­en­de­ne nu kø­be gen­brugs­po­ser af et ma­te­ri­a­le, der hol­der til fle­re ind­køb­s­tu­re, el­ler få ud­le­ve­ret en pa­pir­po­se, og når tre ud af fi­re dan­ske­re bak­ker op, bør vi her­hjem­me og­så ar­bej­de for en ud­fas­ning, me­ner In­ge­ni­ør­for­e­nin­gens for­mand Tho­mas Dam­kja­er Pe­ter­sen. Et sti­gen­de pro­blem »Pla­stik i ver­dens­ha­ve­ne er et sti­gen­de pro­blem. Pla­sten sam­ler sig isa­er i fem hav­om­rå­der og kal­des pla­stiksup­pe, og de ud­gør i dag til­sam­men et are­al på stør­rel­se med Afri­ka. Al­le­re­de i 2050 for­ven­tes det, at der vil va­e­re me­re pla­stik end fisk i ha­ve­ne, hvis der ik­ke gø­res no­get. Det er ik­ke en pro­blem­stil­ling, vi kan lø­se i et hug. Der­for vil en ra­ek­ke af løs­nin­ger­ne på den­ne ud­for­dring va­e­re tek­no­lo­gi­ske, fra må­den vi pro­du­ce­rer på, til må­den vi ren­ser spil­de­vand, så vi bli­ver bed­re til at fan­ge plast, før det slip­per ud i vand­mil­jø­et. Men der er in­gen tvivl om, at vi og­så bli­ver nødt til at se på vo­res for­brug,« si­ger han.

I Dan­mark har man la­en­ge ar­bej­det for at re­du­ce­re bru­gen af pla­stikpo­ser. I 1993 ind­før­te man en grøn em­bal­la­ge­af­gift, hvil­ket re­sul­te­re­de i, at bu­tik­ker­ne ta­ger pen­ge for po­ser­ne. Det har med­ført et mar­kant fald i for­bru­get, men vi bru­ger sta­dig­va­ek om­kring 460 mil­li­o­ner plast­ba­e­repo­ser om året.

»Det sva­rer til 173 po­ser pr. hus­stand om året. Hel­dig­vis er langt fra al­le en­gangs­po­ser, som vi ser det i an­dre lan­de, men det er sta­dig­va­ek et højt tal, og set i ly­set af de sta­er­kt sti­gen­de ma­eng­der pla­stik i ver­dens­ha­ve­ne er der in­gen tvivl om, at vi bli­ver nødt til at se på pro­ble­ma­tik­ken,« si­ger Tho­mas Dam­kja­er Pe­ter­sen, som kal­der plast­foru­re­nin­gen af vand­mil­jø­et for en trus­sel på ni­veau med kli­ma­for­an­drin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.