Han kan vin­de E-lø­bet for tred­je gang

BT - - NYHEDER -

kun 21 se­kun­der fra Hen­rik Jør­gen­sens løbs­re­kord fra 1987.

Si­den det olym­pi­ske ma­ra­ton­løb i Rio de Ja­neiro, hvor han blev nr. 35 i 2.17.06 og kol­lap­se­de på mål­stre­gen i den kva­e­len­de var­me, har den dob­bel­te E-løbsvin­der ta­get den med ro.

»Jeg har re­sti­tu­e­ret og slap­pet lidt af. Nu ser jeg frem til Ere­mi­ta­ge­lø­bet,« si­ger han.

Den 25-åri­ge so­ma­lisk­fød­te lø­ber kom til Dan­mark i 2001 som 11-årig og fik dansk stats­bor­ger­skab i 2010. Han er fler­dob­belt nor­disk me­ster på 10.000 me­ter og i cross, og hans na­e­ste sto­re in­ter­na­tio­na­le op­ga­ve bli­ver EM i cross 11. de­cem­ber på Sar­di­ni­en. Sidste år blev han nr. 11 ved cross-EM i Frank­rig, og den pla­ce­ring hå­ber han at for­bed­re.

Man kan sta­dig til­mel­de sig årets stør­ste sko­v­tur søndag 9. ok­to­ber i Dy­re­ha­ven. La­es me­re og til­meld dig på www.elob.dk Når du står på start­stre­gen i Dy­re­ha­ven sam­men med man­ge tu­sin­de an­dre for­vent­nings­ful­de lø­be­re og ma­er­ker spa­en­din­gen i krop­pen, er re­gel nr. ét: Pas på med at la­eg­ge for hårdt ud Her er mit for­slag til traening, mens man byg­ger for­men op til de 13,3 ki­lo­me­ter: Tra­en to-tre gan­ge om ugen. Én el­ler to gan­ge om ugen lø­ber du i 60-70 mi­nut­ter, og én gang om ugen la­ver du bak­ke- el­ler in­ter­val­tra­e­ning. I bak­ke­tra­e­ning er tem­po­et ik­ke af­gø­ren­de, der­i­mod skal du prø­ve at lø­be af­slap­pet, for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.