SHARIAEN TOG MI­NE

BT - - NYHEDER -

OPGØR mø­der hen­de, forta­el­ler hun uden ba­e­ven i stem­men, at hun blev mis­brugt som barn, tvangs­gif­tet bort og fra­ta­get si­ne to ae­ld­ste børn.

»Kvin­der har in­gen ret­tig­he­der. Det er ma­en­de­ne, som la­ver reg­ler­ne, der er til klar for­del for dem,« si­ger hun. Gift un­der pres Al­le­re­de som 14-årig lod hun sig mod­vil­ligt for­love med en 17 år ae­l­dre mand ef­ter pres fra hans og sin fa­mi­lie. I sidste øje­blik sprang hun dog fra gif­ter­må­let, hvil­ket re­sul­te­re­de i slag fra hen­des egen far, at hun måt­te be­ta­le mas­ser af pen­ge til man­den, hun for­lod, og yd­my­gel­se af he­le hen­des fa­mi­lie.

Som 18-årig blev hun gift med en an­den mand, den ti år ae­l­dre Ay­man. Med ham fik hun to børn, søn­nen Ab­delwa­reth og dat­te­ren Arij, og li­ge så be­tin­gel­ses­løs hen­des ka­er­lig­hed var til dem, li­ge så stor var hen­des foragt over for den vol­de­li­ge og ut­ro ae­g­te­mand.

»Jeg ha­der ham,« ud­bry­der Ha­nan al-Da­her brat blot ved hans navns na­ev­nel­se.

Der­for smer­ter det hen­de ube­skri­ve­ligt, at det var ham, der fik fora­el­dre­myn­dig­he­den over bør­ne­ne, da hun vil­le skil­les fra ham seks år ef­ter de­res vi­el­se.

»I Sy­ri­en er der to rets­sy­ste­mer: Et verds­ligt, der hand­ler om tra­fik og så­dan nog­le ting, og en sha­ria-dom­stol, der ta­ger hånd om fa­mi­li­e­ret. Sha­ria-lov­giv­nin­gen til­la­der, at små børn kan bo hos de­res mor, men når de bli­ver køns­mod­ne, over­ta­ger fa­de­ren dem. Så jeg vid­ste, jeg hav­de dem til låns, og det var en uba­er­lig og for­fa­er­de­lig tan­ke,« forta­el­ler hun.

I 2006, to år ef­ter skils­mis­sen, kom den uund­gå­e­li­ge dag, hvor Ha­nan al-Da­her måt­te over­gi­ve sin søn på ot­te og sin dat­ter på fem til sin tid­li­ge­re mand. Egent­lig kun­ne hun ha­ve haft sin dat­ter i fle­re år end­nu, men hun øn­ske­de ik­ke at skil­le bør­ne­ne ad.

Her­ef­ter så hun dem i blot to ti­mer I Sy­ri­en er der to rets­sy­ste­mer: Et verds­ligt, der hand­ler om tra­fik og så­dan nog­le ting, og en sha­ri­a­dom­stol, der ta­ger hånd om fa­mi­li­e­ret. Sha­ria-lov­giv­nin­gen til­la­der, at små børn kan bo hos de­res mor, men når de bli­ver køns­mod­ne, over­ta­ger fa­de­ren dem én gang om ugen i tre år, ind­til hun i 2009 fandt en ny mand. I så fald fo­re­skri­ver sha­ria-lov­giv­nin­gen nem­lig, at mo­de­ren mi­ster ret­ten til at se si­ne børn - og så­dan blev det og­så for hen­de.

Det er den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ker Na­ser Kha­der, der har skre­vet bo­gen. De la­er­te hin­an­den at ken­de, da hun skrev til ham via Fa­ce­book på ti års da­gen for Muham­med­teg­nin­ger­ne, som Kha­der del­te på sin Fa­ce­book-pro­fil. Hun var nys­ger­rig ef­ter at fin­de ud af, hvem den­ne mand var, og spurg­te drilsk, om han kun­ne an­det ara­bi­sk, end hvad han hav­de ta­to­ve­ret på sin krop. Si­den­hen er det ble­vet til man­ge mø­der og sam­ta­ler, der nu har re­sul­te­ret i bo­gen.

Nu hå­ber hun, at hun med bo­gen får sat fo­kus på, at fle­re sy­ri­ske kvin­der gør op med de­res re­li­gion, at de ik­ke la­en­ge­re vil la­de sig kue og un­der­tryk­ke af de­res ma­end, og at kvin­der som hen­de får mo­det til at stå frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.