Kul­tur Gang­nam-far er ble­vet rig og vok­sen

BT - - KULTUR -

til vir­ke­lig­hed. K-Pop spil­ler fort­sat en birol­le i bå­de USA og Eu­ro­pa. Og selv­om for­vent­nin­ger­ne var sto­re til Psys ’Gang­nam Sty­le’-op­føl­ger ’Gent­le­men’, så var be­gej­strin­gen til at over­se.

Og ef­ter­føl­gen­de hit­for­søg som ’Hang­over’ og ’Dad­dy’ kan uden over­dri­vel­se be­skri­ves som ’fl­op’. Suc­ces i Ki­na Men når én dør sma­ek­ker i, så åb­nes et vin­due. Og mens kar­ri­e­ren i USA og Eu­ro­pa iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne er endt som en rig­tig dår­lig for­ret­ning med un­der­skud i mil­li­onklas­sen, så va­el­ter pen­ge­ne fort­sat ind i sto­re de­le af Asi­en.

Så­le­des er Psy sta­dig me­ga­stjer­ne hjem­me i Syd­korea, hvor hans sy­ven­de al­bum ef­ter ot­te må­ne­der sta­dig lig­ger lunt på hit­lis­ten.

Og in­den for de se­ne­ste to år har Psy fun­det et nyt gi­gant-pu­bli­kum i Ki­na - Et land, der po­ten­ti­elt har ver­dens stør­ste mu­sik-pu­bli­kum.

Så­le­des vandt Psy så sent som i juli et af ho­ved­pri­ser­ne ved den år­li­ge ’Asia Mu­sic Gal­la’. Og han er net­op vendt hjem fra end­nu en suc­ces­fuld tur­né i Ki­na.

Sam­men­lig­net med USAs år­li­ge mu­si­komsa­et­ning på fem mil­li­ar­der dol­lar er Ki­nas 100 mil­li­o­ner selv­føl­ge­lig små­ting. Her ha­em­mes den of­fi­ci­el­le ind­tje­ning af et ve­l­ud­vik­let pirat-mu­sik­mar­ked. Men iføl­ge avi­sen New York Ti­mes er Psy ble­vet god til at pas­se på pen­ge­ne.

For­mu­en fra de fe­de ’Gang­nam Sty­le’-da­ge er ble­vet in­ve­ste­ret for­nuf­tigt. Og da Psy un­der et ny­ligt op­hold i Lon­don la­ve­de en bu­le i sin rø­de RollsRoy­ce, blev han lyn­hur­tigt hen­tet i en sprit­ny Pors­che.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.