Tho­mas

SKOV

BT - - SØNDAG -

Hvad er din spids­kom­pe­ten­ce? Hvis du var et dyr, hvil­ket dyr var du så? Hvad stod der i gym­na­siets blå bog om dig? Al­der 30 – ak­tu­el med ung­doms­bo­gen ’Den sto­re mis­sion’ Se hans fo­to­al­bum på si­de 14-15

Ev­ne til at vi­de, at det nok skal gå alt sam­men, og hvis det ik­ke går, så kan vi li­ge så godt ha­ve det sjovt ind­til da. Jeg sy­nes, mis­un­del­se er en grim ting, men jeg bli­ver tit in­spi­re­ret af at se no­gen, der har op­nå­et no­get, jeg ger­ne selv vil op­nå. For ti­den er jeg me­get fa­sci­ne­ret af nog­le af de un­ge youtu­be­re, der har ban­ket de­res helt egen plat­form op fra bun­den. Så var jeg nok en bryg­ger­he­st, der tra­ek­ker turi­ster i he­ste­vog­ne op til Carls­bergs be­søgs­mu­se­um Det tragi­ske er, at der ik­ke står no­get, for­di det var en, der hed St­ef­fen, der hav­de an­sva­ret for at skri­ve mit styk­ke… og det fik han ik­ke la­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.