T

BT - - SØNDAG -

re ae­l­dre ma­end i blå overalls står med ju­le­lys i øj­ne­ne. ’Den ly­der godt,’ rå­ber de henover den øre­dø­ven­de larm, mens en tynd, sort røg bre­der sig som en lil­le sky ud i den i for­vej­en mør­ke re­mi­se-hal. Tre grove og møg­be­skid­te tom­mel­fingre ry­ger i vej­ret. De har ik­ke skru­et for­ga­e­ves. Men ma­en­de­ne har ik­ke kun sej­ret over den hi­sto­ri­ske loko­mo­tiv­mo­tor – en F2M313 fra 1937 for dem, der har for­stand på den slags – de har og­så kna­ek­ket et bid af et sør­ge­ligt styk­ke sta­ti­stik.

En ny ana­ly­se fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning vi­ser nem­lig, at an­tal­let af en­li­ge ae­l­dre ma­end er ste­get vold­somt de se­ne­ste 25 år. Med 41 pct. fak­tisk.

Den go­de nyhed er, at stig­nin­gen skyl­des, at ma­ends gen­nem­snits­le­ve­al­der er ste­get. Men den dår­li­ge er, at i kølvan­det på en­lig­hed føl­ger en­som­hed, som fø­rer skran­ten­de hel­bred og de­pres­sio­ner med sig. I va­er­ste fald selv­mord.

For at bli­ve en­lig er no­get, som ma­end ge­ne­relt tak­ler ut­ro­lig dår­ligt. Og jo ae­l­dre, jo va­er­re.

Chef­p­sy­ko­log Svend Aa­ge Mad­sen er for­mand for Forum for Ma­ends Sund­hed, og ken­der kun alt for godt til de ne­ga­ti­ve føl­ger af, at an­tal­let af en­li­ge ae­l­dre ma­end er vok­set. For i takt med, at kvin­der ge­ne­relt er ble­vet bed­re ud­dan­ne­de end ma­en­de­ne, og der­med er flyt­tet til by­er­ne, ef­ter­la­des en stor grup­pe isa­er ufag­la­er­te ma­end ude i pe­ri­fe­ri­en. Som en­li­ge.

Dør syv år før tid

»Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at det i for­hold til sam­bo­en­de ma­end ko­ster dem syv år af le­ve­ti­den at va­e­re en­li­ge. Og ram­mes de så og­så af en­som­hed, har det iføl­ge sund­heds­for­ske­re en li­ge så sta­erk ef­fekt på den fy­si­ske sund­hed som ryg­ning og al­ko­hol. Så en­som­hed er en me­get sta­erk ne­ga­tiv so­ci­al sund­heds­ma­es­sig fak­tor,« for­kla­rer Svend Aa­ge Mad­sen.

Forum for Ma­ends Sund­hed of­fent­lig­gjor­de selv tid­li­ge­re i år en un­der­sø­gel­se om ’Ma­end, fa­el­les­ska­ber og triv­sel’, som vi­ste, at det for over 60 pct. af ma­en­de­ne var af­gø­ren­de for de­res hu­mør, at de var sam­men med an­dre i hver­da­gen.

Når de ae­l­dre her­rer fra re­mi­se-hal­len kla­rer sig bed­re end sta­ti­stik­ken, skyl­des det net­op én ting: ’Fa­el­les­skab’.

Hver tirs­dag mor­gen sa­et­ter 21 ma­end og tre kvin­der nem­lig kurs mod Re­mi­sen Dok­keland i Nord­jyl­land, og til­brin­ger tre ti­mer med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.