Fa­el­les­skab er vej­en ud af en­som­hed E

Kvin­der

BT - - SØNDAG -

nli­ge ae­l­dres hel­bred er en po­ten­ti­el bom­be un­der sund­heds­sy­ste­met. Der­for vil em­net og­så va­e­re på dags­or­de­nen, når Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning i den kom­men­de uge af­hol­der ae­l­dre­kon­fe­ren­ce. KLs egen ana­ly­se vi­ser så­le­des, at an­tal­let af la­e­ge- og ska­destu­e­be­søg sti­ger mar­kant, når ae­l­dre bli­ver en­li­ge. Og forsk­ning vi­ser desva­er­re og­så, at hvert fjer­de selv­mord i Dan­mark be­gås af men­ne­sker, der er over 65 år gam­le. Og at ma­en­de­ne i den­ne grup­pe ud­gør den stør­ste del.

Der­for er der er et ud­talt be­hov for yde en sa­er­lig ind­sats, me­ner så­vel AE­l­dre Sa­gen som Forum for Ma­ends Sund­hed.

’’

»Fa­el­les­ska­ber er cen­tralt for ma­end, hvis man skal kna­ek­ke kur­ven over for stor dø­de­lig­hed og kort le­ve­tid,« si­ger for­mand for sidst­na­evn­te, chef­p­sy­ko­log Svend Aa­ge Mad­sen.

Mens det at stop­pe ar­bejds­li­vet kan ha­ve en vold­som virk­ning på ma­ends men­tale og fy­si­ske til­stand, er der of­test dét at mi­ste en ae­g­te­fa­el­le, der ka­ster ma­en­de­ne ud i en stor livskri­se. For de er ik­ke ru­ste­de til et liv som en­li­ge.

»Mens kvin­der kan ha­ve man­ge og bre­de­re net­va­erk af ven­ner og ve­nin­der, som de kan snak­ke med, er ma­ends part­ner of­te den ene­ste, de snak­ker pri­va­te og per­son­li­ge ting med. Og ef­ter­som det i de fle­ste for­hold og­så er kvin­den, der or­ga­ni­se­rer og står for de so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter, in­klu­si­ve med hans fa­mi­lie, har man­den ik­ke de red­ska­ber, når han bli­ver ale­ne,« si­ger Svend Aa­ge Mad­sen og fort­sa­et­ter:

»Dét, der har størst be­tyd­ning for, at man ik­ke bli­ver en­som, er, at man har no­gen, der ven­ter én, no­gen, som man har be­tyd­ning for, no­gen, som sy­nes, at man er vig­tig i li­vet. Og ik­ke mindst no­gen, som hol­der øje med, om man kom­mer, om man mø­der op.«

At bli­ve en­lig i høj al­der er dog ik­ke sy­no­nymt med at bli­ve en­som, un­der­stre­ger AE­l­dre Sa­gens en­som­heds­kon­su­lent David Vin­cent Ni­el­sen, og på­pe­ger li­ge­le­des, at en­som­hed og­så er et pro­blem i den end­nu stør­re grup­pe af en­li­ge ae­l­dre kvin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.