Så­dan la­ver

Der var en­gang,

BT - - SØNDAG -

yn­gre,, dan­ske dyr, mind­sker det ri­si­ko­en for den ube­ha­ge­li­ge smag. Og da se­ner og bin­de­va­ev hel­ler ik­ke er fuldt ud­vik­let på de yn­gre dyr, er dansk lam i dag ty­pisk og­så me­get mørt,« for­kla­rer Pe­ter Ste­en.

Gå til slag­ter­meste­ren

»Dansk lam er ble­vet en me­get eks­klu­siv spi­se. La­ek­kert og vels­ma­gen­de. Så­dan no­get, vi ser­ve­rer, når vi vir­ke­lig skal ha­ve no­get godt,« til­fø­jer slag­ter­meste­ren.

Desva­er­re be­ty­der den sti­gen­de ef­ter­spørgsel på dansk lam, at det dan­ske mar­ked ik­ke kan føl­ge med. Der­for er det me­ste lam, der sa­el­ges i Dan­mark, i ste­det fra Ir­land og New Ze­aland.

»Irsk lam kan va­e­re fint nok, for der har dy­re­ne som re­gel gå­et på sto­re slet­ter og gra­es­set frit. Men så snart kø­det er fra ud­lan­det, har det og­så va­e­ret fros­set ned un­der trans­por­ten, og det går ud over sma­gen,« ad­va­rer Pe­ter Ste­en.

Selv­om dansk lam er dy­re­re og sva­e­re­re at få fat på, er det klart uma­gen va­erd, me­ner slag­ter­meste­ren.

»Du er nødt til at gå til din slag­ter­me­ster for at få fat i dansk lam. Helst øko­lo­gisk. Til gen­ga­eld sma­ger det så de­li­kat og la­ek­kert,« lover Pe­ter Ste­en og op­for­drer til, at du al­tid spør­ger din slag­ter om dy­rets slag­te­al­der og op­rin­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.