S

BT - - SØNDAG -

ex er en af vok­sen­li­vets stør­ste gla­e­der. Op­hid­sel­se og sam­hø­rig­hed med part­ne­ren får os til at fø­le os som he­le men­ne­sker. Men for man­ge er sex blot no­get, der skal over­stås på linje med at gø­re rent el­ler slå gra­es. Når der først er gå­et hver­dag og su­re mad­pak­ker i et par­for­hold, har elsko­ven tran­ge kår. Og selv­om det er en kli­ché, er der fak­tisk no­get om snak­ken. Det forta­el­ler se­xo­log Maj Wis­mann.

»Jeg kon­sul­te­rer bl.a. par, der na­eg­ter at ta­le med hin­an­den om problemet, for­di det er enormt ta­bu­belagt. Det er fru­stre­ren­de for dem, og man­ge par be­brej­der hin­an­den for den mang­len­de se­xlyst. De bur­de i ste­det kig­ge på, hvor­dan de fa­el­les­skab kan få løst problemet,« si­ger Maj Wis­mann.

Hun ken­der par, hvis for­hold er gå­et i styk­ker, for­di de sim­pelt­hen ik­ke kun­ne fin­de tid til ud­skej­el­ser­ne i sove­ge­mak­ket i vir­va­ret af bør­ne­pas­ning og over­ar­bejds­ti­mer. Al­li­ge­vel gav par­re­ne ud­tryk for, at de sta­dig el­ske­de hin­an­den.

»Man­ge tror, at for­di man har mi­stet ly­sten til sin part­ner, er man holdt op med at el­ske ham el­ler hen­de. Men det er for­kert at kob­le de to ting sam­men,« forta­el­ler Maj Wis­mann.

Hun an­er­ken­der, at sex er ut­ro­lig vig­tigt i et par­for­hold, men i ste­det for at hej­se det hvi­de flag, bør man i ste­det ar­bej­de på at få ly­sten til­ba­ge. Men fak­tisk kan den mang­len­de se­xlyst og­så skyl­des no­get me­re al­vor­ligt, og det er uden tvivl en god idé at sø­ge hja­elp, hvis ly­sten har va­e­ret va­ek i la­en­ge­re tid.

Blod­tryk og de­pres­sion

»Først og frem­mest kan den ude­bli­ven­de se­xlyst skyl­des man­gel på det mand­li­ge køns­hor­mon te­stoste­ron. Det ga­el­der isa­er ma­end, men kvin­der kan og­så ha­ve ned­sat se­xlyst pga. lavt te­stoste­ron. Hvis se­xly­sten er helt va­ek, kan det va­e­re det før­ste symp­tom på en al­vor­lig syg­dom,« si­ger se­xo­log og spe­ci­al­la­e­ge Jes­per Bay Han­sen.

’’

Suk­ker­sy­ge, for­hø­jet blod­tryk, men og­så psy­ki­ske li­del­ser som angst og de­pres­sion er di­ag­no­ser, man ri­si­ke­rer at få stil­let, hvis ik­ke man får un­der­søgt, hvad den mang­len­de se­xlyst skyl­des. Det kan dog va­e­re sa­er­de­les pin­ligt at er­ken­de, at man ik­ke har lyst til sex, og det er spe­ci­elt hårdt for ma­en­de­ne, for­kla­rer Maj Wis­mann.

»I Dan­mark har vi den fo­re­stil­ling, at ma­end al­tid har lyst til sex og ta­en­ker på sex hvert fem­te se­kund. Men det er en skrø­ne. Der er li­ge så man­ge ma­end som kvin­der, der kan mi­ste ly­sten til sex,« si­ger hun.

Iføl­ge Maj Wis­mann er det sva­ert at si­ge, hvor­når se­xly­sten hos ma­end og kvin­der er på sit hø­je­ste, men ty­pisk vil man ny­de la­gen­gym­na­stik­ken me­re, når man har pas­se­ret si­ne un­ge år. Her har man nem­lig et me­re af­slap­pet for­hold til sin krop og sit ud­se­en­de.

Snak sam­men – med god og respekt­fuld kom­mu­ni­ka­tion kom­mer man rig­tig langt. Husk, at der er lo­gi­ske grun­de til, at ly­sten er ned­sat – gå på fa­el­les op­da­gel­se og hja­elp hin­an­den med at lø­se år­sa­ger­ne til den ned­sat­te lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.