Da­se­da­ge i D

BT - - REJSER -

PORTUGAL over he­le bro­ens la­eng­de. Den øver­ste eta­ge er til de gu­le tog, og den ne­der­ste er til bi­ler. Fra kan­ten af bile­ta­gen hop­per kå­de ma­end i ba­des­horts ned i Dou­ro­flo­den ta­et på Ri­beira-kaj­en. Fra kaj­en blev de før­ste po­rtvi­ne la­stet på ski­be og sej­let til England til­ba­ge i 1678. Nu er kaj­en tra­ek­pla­ster for turi­ster, der ny­der stem­nin­gen: op­tra­e­den­de ar­ti­ster, små bo­der, sight­se­e­ing-bå­de, fi­ske­re og et stort ud­bud af caféer og re­stau­ran­ter i de hi­sto­ri­ske hu­se.

Por­to er sin helt egen – hu­se­ne krav­ler op ad de stej­le skra­en­ter med snørk­le­de ga­der, der vir­ker la­byrin­ti­ske. Kak­kel­hu­se og overdå­digt udsmyk­ke­de byg­nin­ger vid­ner om Por­tos ri­ge fortid. Spor­vog­ne sli­der sig op ad stej­le ga­der, hvor kon­di­to­ri­er og char­me­ren­de bu­tik­ker ka­em­per om turi­ster­nes op­ma­er­k­som­hed. Por­to er Portu­gals an­den­stør­ste by og lig­ger på den nord­li­ge bred af Dou­ro. Fra Por­tos hav­ne­front er der pa­nora­maud­sigt over by­en Vila Nova de Gaia på Dou­ros syd­li­ge bred. Gaia er Por­tos tvil­lin­ge­by og og­så en af Portu­gals stor­by­er. Det gam­le po­rtvins-kvar­ter Tvil­lin­ge­by­en Gaia er hjem­sted for det gam­le po­rtvin­skvar­ter, hvor sto­re skil­te mar­ke­rer de be­røm­te po­rtvins-brands: Tay­l­or, San­de­man, Fon­seca, Bur­me­ster og man­ge fle­re har de­res la­ger­byg­nin­ger og pak­hu­se her. Der er rig mu­lig­hed for at kom­me på po­rtvin­s­smag­ning og se de enor­me tra­e­tan­ke, der rum­mer frem­ti­dens po­rtvi­ne.

Langs kaj­en skvul­per de hi­sto­ri­ske ra­be­lo-bå­de la­stet med po­rtvin­støn­der. Tid­li­ge­re frag­te­de bå­de­ne po­rtvin fra vin­går­de­ne i Dou­ro­da­len til hav­nen, men i dag fo­re­går tu­re­ne i last­bi­ler, og bå­de­ne er blik­fang for turi­ster­ne.

På sel­ve kaj­en myl­drer det med kar­ru­sel­ler, tom­bo­la­er, lysshow, mu­sik, bo­der med can­dy­floss, fast­food og drinks. Kon­tra­sten er enorm til den hi­sto­ri­ske Ri­beira-kaj i Por­to, der lig­ger ba­det i ro­man­tisk lys li­ge på den an­den si­de af Dou­ro­flo­den. Den smuk­ke Dou­ro­dal Vi be­gi­ver os af sted i bil til Dou­ro­da­len for at se, hvor po­rtvi­nen bli­ver dyr­ket. Tu­ren ind i da­len kan til­ba­gela­eg­ges i båd, bus, tog og i som­mer­pe­ri­o­den med ve­te­ran­tog. Mulig­he­der­ne er mang­fol­di­ge og kan kom­bi­ne­res, så den ene vej er med båd og tu­ren til­ba­ge i tog el­ler bus.

Da vi for­la­der Por­to ved At­lan­ter­ha­vet sti­ger tem­pe­ra­tu­ren, og vi har da og­så få­et at vi­de, at sep­tem­be­rok­to­ber er et godt rej­se­tids­punkt. Og det er da og­så nu, at vin­hø­sten og­så kan føl­ges.

Dou­ro­da­len er blandt de ae­ld­ste stats­kon­trol­le­re­de vin­re­gio­ner i ver­den. Re­gio­nen be­gyn­der ved by­en Régua og fort­sa­et­ter he­le vej­en til den span­ske gra­en­se. Vin­ran­ker­ne til po­rtvi­nen dyr­kes her, hvor vin­mar­ker­ne spre­der sig på beg­ge sider af Dou­ro­flo­den. Po­rtvi­nen bli­ver del­vist pro­du­ce­ret her i Dou­ro­da­len, der i 2001 kom på UNESCO’s

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.